Konto

Revit tehnosüsteemide baaskursus

672 + km

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised vee-, kanalisatsiooni- ja kütte-, jahutus- ning ventilatsioonisüsteemide projekteerimiseks Revit programmiga.

Laos

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Toimumise aeg

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse sisu
Kursuse eesmärk on anda baasteadmised vee-, kanalisatsiooni- ja kütte-, jahutus- ning ventilatsioonisüsteemide projekteerimiseks Revit programmiga. Kursuse lõpetanu on võimeline alustama iseseisvat tehnovõrkude projekteerimist Revit tarkvaraga ning on võimeline alustama üleminekut MagiCAD for AutoCAD versioonilt MagiCAD for Revit versioonile. Õpetatavad võtted ning teadmised kinnistatakse koha peal läbi iseseisva harjutamise. Lisaks jagatakse peale igat päeva ka kodune ülesanne, mille kohta on võimalik nädala jooksul tagasisidet saada.

Vaata õppekava

Kursuse õpiväljundid
Kursuse lõpetanud on võimeline:
• üles seadma uut projekti ja koostama projekti template-i;
• orienteeruma ja mõistma Reviti kasutajaliidest (project browser, system browser, options bar, ribbon, status bar, quick access toolbar jmt);
• defineerima projekti korruste kõrgusmärke, projekti koordinaatide alguspunkte ja mudeli pöördenurka (survey point, project base point, internal origin, true north, project north jmt);
• looma vaateid projekti jaoks (plan view, reflected ceiling plans, sections, elevations, schedules) ja nendele aplikeerima vaatetüüpe (view templates);
• aru saama ja oskab kasutada shared parameters ja project parameters funktsioone;
• defineerima uusi süsteeme mudelis (pipe system types, duct system types) ning muutma nende arvutuslikke ja visuaalseid parameetreid;
• defineerima süsteemidele vajalikke osi, joonetüüpe, süsteemi värviskeeme ja arvutuslikke sätteid (routing preferences, line types, color scheme, mechanical settings);
• oskab luua uusi süsteemi elementide tüüpe, saab aru familytest ja oskab neid vajadusel muuta (pipe types, duct types, pipe connectors, duct connectors, mechanical equipment families, plumbing families);
• saama aru Reviti dimensioneerimisvõimalustest ning oskab dimensioneerida survetorustikke ja ventilatsioonisüsteeme;
• looma lõplikku projektdokumentatsiooni (title blocks, tags, legends, schedules);
• valdama põhilisi võtteid loomaks või muutmaks eritooteid (rennid, püüdurid, pumplad jmt) ning lisamaks neid süsteemi ja on tuttav tuntumate tootjate plug-in tööriistadega;
• saama aru tsentraalmudelis töötamise (worksharing) põhimõtetest ja oskab tsentraalmudelit üles seada koos workset-ide loomisega;
• valmis projekti Revitiga läbi vaatama ja sealt infot välja võtma või muutma.

Sihtrühm
Vee- ja kanalisatsiooni- ning kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insenerid, BIM-insenerid ja eriosade projektijuhid.

Õpingute alustamise tingimused
Arvuti kasutamise baasteadmised. Varasem Reviti kasutamise kogemus ei ole eelduseks ega takistuseks.

Kursusel läbitavad teemad:

I OSA

Reviti MEP lühitutvustus:
1) Võrdlus AutoCAD-iga
2) Tsentraalmudeli põhimõtted
3) MagiCAD ja Revit
Template-i koostamine:
4) Projekti alustamine template-st
5) User interface-i ülevaade
6) Parameetrid
7) Levelite defineerimine
8) Nullpunkt, pöördenurk ja mudeli koordinaadid
9) Vaated (lõiked, 3D vaated, plaanid) ja view templates
ÜLESANNE 1
10) Süsteemide defineerimine
11) Vajalikud joonetüübid, mechanical settings ja color scheme loomine
12) Workset-id ja view templates üles seadmine
13) Mudelite ja failide linkimine template-I ning projekti
14) Title block-ide loomine ja lisamine
ÜLESANNE 2
KODUNE ÜLESANNE 1

II OSA

Projekteerimine ja modelleerimine Revitis:
1) Survetorustike modelleerimine
2) Isevoolsete süsteemide modelleerimine
3) Ventilatsiooni modelleerimine
4) Isolatsiooni modelleerimine
5) Family-te lisamine ja muutmine; ühendused (connectors)
6) Dimensioneerimisvõimalused Revit MEP-iga (Ventkanalite dimensioneerimine, veetorustiku dimensioneerimine)
7) Eritooted (rennid; pumplad; püüdurid jmt)
8) Tootjate pluginad (Systemair; Lindab etc)
9) Vastuolude kontroll
ÜLESANNE 3
Jooniste vormistamine:
1) Tag-id; nende muutmine; lisamine
2) Mõõtketid; lisamine
3) Legendid; tingmärgid
4) Printimine (pdf; paber)
5) Eksportimine ja export settings (dwg; ifc)
ÜLESANNE 4
KODUNE ÜLESANNE 2

III OSA

Näidisprojekti tegemine ja template-i katsetamine väiksema projekti peal
Ekraanilugeja tugi on lubatud.

Karli Aau

Karli Aau (Msc Water and environment, Aalborg University 2012; Msc Küte ja ventilatsioon, TTÜ, 2019) Diplomeeritud VK-insener tase 7; Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse insener, tase 7, esmane kutse. Kogemust Revit MEP-is 6 aastat.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Massive Presence Website