Konto

Mudelprojekteerimise komplektkursus hoonete suunal

1 688 + km

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks ehitiste mudelpõhiseks arhitektuurseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks.

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks ehitiste mudelpõhiseks arhitektuurseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks.

Kursuse esimene osa – Revit baaskursus – tutvustab Reviti uuele kasutajale BIM tarkvara baasteadmisi ja töövõtteid.
Revit baaskursuse õppekava

Kursuse teine osa – Revit töötuba: perekonnad (Family) – tutvustab BIM objektide ehk valmisobjektide ehk perekondade loomist Revitis.
Revit töötuba: perekonnad (Family) õppekava

Kursuse kolmas osa – Revit töötuba: IFC mudel ja eksport – selgitab IFC mudelite olemust, tehnilisi omadusi ning õpetada ja anda häid näpunäiteid Revitist rikkaliku ja korrektselt struktureeritud IFC mudeli eksportimise kohta.
Revit töötuba: IFC mudel ja eksport õppekava

Kursuse neljas osa – BIM mudeli andmete töötuba – praktilisi töövooge, kuidas Reviti mudeli andmeid erinevate käepäraste vahenditega (Dynamo, MS Excel, MS Access, BIM Interoperability Tools) töödelda ja tulemusi PowerBI abil visualiseerida.
BIM mudeli andmete töötoa õppekava

Kursuse viies osa – Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamine – annab ülevaate tänastest parimatest praktikatest ehitusprojekti pilvepõhise koostöö korraldamisel, tutvustades Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tänaseid võimalusi.
Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamise kursuse õppekava

Kursuse lõpetanu:
• oskab Reviti tarkvaras orienteeruda, navigeerida, käivitada käskluseid, töötada kuvadega;
• oskab luua uusi projekte, sättima paika algsätteid;
• mõistab programmi ülesehitust ja mudeldamise loogikat;
• saab aru perekonna mõistest Revitis ning tundma selle ülesehitust;
• mõistab Reviti koordinaatsüsteeme, töötasandeid;
• oskab esitada projektiinformatsiooni graafiliselt ja tabelina;
• mõistab BIM-projekti koostööd;
• oskab sisse tuua või väljastada ehitusinfot teistes failiformaatides (IFC, DWG);
• oskab vormistada jooniseid, kajastada muudatusi ning teostada väljatrükke;
• oskab luua Autodesk Revitis BIM objekte e perekondi (Family) ja neid muuta;
• oskab mõista BIM objektide loomisel olulisi aspekte;
• oskab modelleerida nii lihtsamaid kui keerukamaid valmisobjekte ning lisada neile parameetreid;
• oskab kasutada BIM objektide katalooge;
• omab ülevaadet IFC formaadist sh erinevad vormingutest;
• orienteerub IFC lugemis- ja töötlemistarkvarade valikus;
• oskab eristada head IFC mudelit halvast IFC mudelist ning pöörata tähelepanu IFC mudeli puudustele;
• oskab kasutada Revit tarkvaras IFC mudelifaile;
• tunneb Reviti koordinaatide süsteemi ja oskab koordinaate üle kanda IFC mudelisse;
• oskab Revitist eksportida IFC mudelit sh RKAS BIM nõuetele vastavalt;
• oskab optimeerida Revit mudelit IFC ekspordiks sobivaks;
• teab Reviti piiranguid seoses IFC formaadiga;
• oskab suhtuda Revitisse kui andmebaasi;
• mõistab Revit andmete strukuuri üldpõhimõtteid;
• teab erinevaid viise Reviti andmete analüüsiks ja muutmiseks;
• oskab Dynamo abil Reviti andmeid Excelisse eksportida ja tagasi Revitisse viia;
• oskab Dynamo abil Reviti Schedule andmeid eksportida;
• oskab Revit DB lingi abil Reviti andmeid Access-i eksportida ja tagasi Revitisse viia;
• oskab kasutada erinevaid BIM Interoperability Tools vahendeid (Model Checker, Classification manager);
• oskab kasutada Model Checker vahendit RKAS andmesisu nõuetele vastavuse kontrolliks;
• teab Power BI kasutamise põhimõtteid andmete visualiseerimiseks;
• mõistab pilvepõhise koostöö korraldamise vajadust ja põhimõtteid;
• oskab pilvepõhise koostöö põhimõtteid rakendada oma tulevastes ehitusprojektides;
• orienteerub Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tarkvarades ning saab aru, kuidas ja miks antud tarkvarad koos töötavad ning kuidas sealt leida enda jaoks kasulikke töövooge;
• oskab kasutada Microsoft Teams (suhtlus- ja koostöökeskkond), Sharepoint (nn projektipank) ja Autodesk Collaborate (vahetu projekteerimise korraldus) tarkvaralahendusi.

Sihtrühm
Komplektkursus on mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada BIM-tehnoloogia kasutamiseks ehitiste mudelpõhiseks arhitektuurseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks. Eelduseks on väga hea arvutioskus ja soovitatavalt projekteerimisalased teadmised.

Kursuse sisu
Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Kursusel läbitavad teemad:

Revit baaskursuse programm

I PEATÜKK. Sissejuhatus
1. Reviti ülesehitus
2. Kasutajaliides
3. Navigeerimine 3D-s
II PEATÜKK. Projekti alustamine
1. Reviti failisüsteem
2. Sätete seadistamine enne projekti alustamist
3. Baasfailid (Project Templates)
III PEATÜKK. Visualiseerimine
1. Mudeliga töötamine erinevates kuvades (Views)
2. Informatsiooni esiletoomine graafiliselt
3. Materjalid ja elementide graafika
IV PEATÜKK. Infovahetus
1. DWG import ja eksport
2. IFC import ja eksport
3. Koordinaatsüsteemi määramine mudelis
V PEATÜKK. Andmetöötlus
1. Informatsiooni esitamine tabeli kujul (Schedules)
2. Spetsifikatsioonide vormistamine
VI PEATÜKK. Jooniste vormistamine
1. Informatsiooni (tekstid, viited, mõõtketid) lisamine kuvadele
2. Graafilised töövahendid. Jooniselehtede koostamine
3. Muudatuste kajastamine joonisel
VII PEATÜKK. Jooniste väljatrükk
1. Printimise sätted
2. PDF eksport

Revit töötuba: BIM objektide loomine ehk perekonnad (Family)

1. Valmisobjektide e perekondade (Family) loomine;
2. Objektide modelleerimine;
3. Parameetrite lisamine;
4. Kataloogide kasutamine.

Revit töötuba: IFC mudel ja eksport

1 .Ülevaade IFC formaadist sh erinevad vormingud;
2. IFC vaatamise tarkvarad;
3. IFC import ja kasutamine Revitis;
4. Reviti IFC expordi sätted ja IFC klassid;
5. Elementide eksportimine Custom klassi – ifcExportAs & ifcExportType parameetrid;
6. Reviti koordinaatide süsteem ja koordinaatide üle kandmine IFC mudelisse;
7. RKAS BIM nõuded ja PropertySet tabel;
8. IFC formaadi ja Reviti piirangud ning nõuete ning tegelike võimaluste vastuolud – milliseid andmeid saab üle kanda ja millised mitte;
9. Reviti mudeli optimeerimine ja konvertimisel tekkivate vigade vältimine.

BIM mudeli andmete töötuba

1. Revit kui andmebaas;
2. Erinevad viisid Reviti andmete analüüsiks ja muutmiseks;
3. Dynamo abil Reviti andmed Excelisse ja tagasi Revitisse;
4. Dynamo abil Reviti Schedule andmete eksportExcelisse;
5. Revit DB lingi abil Reviti andmed Access-i ja tagasi Revitisse;
6. Erinevaid BIM Interoperability Tools vahendeid (Model Checker, Classification manager);
7. Mudeli vastavuse kontroll RKAS andmesisu nõuetele Model Checker abil;
8. Power BI kasutamise põhimõtted andmete visualiseerimiseks.

Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamine

1. Ülevaade ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korralduse tänastest põhimõtetest ja neid toetavatest lahendustest;
2. Microsoft 365 ärikasutajatele mõeldud koostööd teostada võimaldavate lahenduse praktiline ülevaade. Põhjalikumalt seejuures keskendudes Teams ja Sharepoint toodetele;
3. Autodesk Construction Cloud ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korraldamiseks mõeldud lahenduste praktiline ülevaade. Põhjalikumalt keskendudes Autodesk Docs ja Collaborate (Pro) lahendustele.

Meelis Vanker/Kristel Uibo/Hendrik Park

Revit Architecture baaskursust/Revit töötuba: perekonnad (Family)/Revit töötuba: IFC mudel ja eksport juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Meelis Vanker.
Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

BIM mudeli andmete töötuba juhendab Kristel Uibo. Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.

Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamise kursust juhendab Hendrik Park. Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, diplomeeritud ehitusinsener, MSc.
Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning on ka ühe ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte (Briden OÜ) kaasasutaja. Varasemalt on töötanud aga ka töödejuhataja-, objektijuhi- ning ka ehituse- ja projekteerimise projektijuhina. Samuti on olnud ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte build.works Technologies OÜ tootejuht.
Põhiliseks erialaseks huvialaks on tal ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused ning ta osaleb muuhulgas ka Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 (BIM rakendamine elukaarel) tegevustes.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Tutvu ka ettevõtte andmetöötlustingimustega.

OK