Konto

Andmetöötlustingimused

AVALDATUD 23. AUGUST 2019

 

Usesoft AS (edaspidi nimetatuna ka “Meie”) haldab aadressil https://usesoft.ee veebilehte (edaspidi nimetatuna ka “Teenusekeskkond”), et pakkuda külastajatele tooteid ja teenuseid (edaspidi nimetatuna ka “Teenus“).

Käesolev leht kirjeldab Usesoft AS andmetöötlustingimuste üldpõhimõtteid seoses veebilehe usesoft.ee külastamise ja teenuskeskkonnas ostu sooritamise kaudu teatvavaks saanud isikuandmete kogumise, töötlemise, kasutamise ja avaldamise, edastamise, muutmise, unustamise ja kustutamisega.

Me kasutame teie andmeid Teenuse osutamiseks ja ka oma Teenuse parandamiseks ning Teenuskeskkonna kasutusmugavuse tõstmiseks. Kasutades meie veebilehel pakutavaid Teenuseid, nõustute käesoleva andmetöötlustingimuste põhimõtete ja tingimustega seoses andmete kogumise ja nende kasutamisega. Käesoleva andmetöötlustingimuste üldtingimused kattuvad meie veebilehel toodud Teenuse osutamise põhimõtetes toodud tingimustega.

 

1. MÕISTED

 • ISIKUANDMED: Isikuandmeteks loetakse igasugust meie valduses olevat teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.
 • KASUTUSANDMED: Kasutusandmeid kogutakse automaatselt läbi teenusekeskkonna kasutamise (nt. külastamise aeg ja kestus).
 • KÜPSISED: Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.
 • VASTUTAV TÖÖTLEJA: Andmete vastutav töötleja on isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesoleva privaatsuspoliitika mõistes on teie andmete vastutavad töötleja Usesoft AS.
 • TEENUSE OSUTAJA ehk VOLITATUD TÖÖTLEJA: Teenuse osutaja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Me võime kasutada erinevate teenuse osutajate teenuseid selleks, et andmeid efektiivsemalt töödelda.
 • ANDMESUBJEKT: Andmesubjekt on isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
 • KASUTAJA: Kasutaja on isik, kes kasutab meie teenust või teenuskeskkonda. Kasutaja vastab andmesubjektile, kellele kuuluvad isikuandmed.

 

2. ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Me kogume erinevat liiki andmeid erinevatel eesmärkidel selleks, et osutada ning parandada oma Teenuse kvaliteeti.

 

ISIKUANDMED

Meie teenuskeskkonda kasutades võime me paluda teil anda meile enda kohta teid identifitseerivat teavet selleks, et saaksime teiega ühendust võtta või selleks, et teid tuvastada (“Isikuandmed”).

Teid identifitseeriv teave võib sisaldada, kuid mitte ainult:

 • teie e-posti aadressi,
 • ees- ja perenime,
 • töökoha andmeid,
 • telefoninumbrit,
 • aadressi, riiki, maakonda, postikoodi, linna,
 • küpsiseid ja kasutusandmeid.

 

KASUTUSANDMED

Me võime koguda infot ka selle kohta, kuidas Teenuskeskkonda sisenetakse ning kuidas seda kasutatakse (“Kasutusandmed”). Kasutusandmed hõlmavad informatsiooni kasutatava arvuti internetiaadressi (IP-aadress), arvuti veebilehitseja, operatsioonisüsteemi ja tarkvaraversiooni kohta, külastatava veebilehe ja kasutatav teenuse kohta, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta), külastuse kestuse ja seadme unikaalse identifikaatori ja muu diagnostilise teabe kohta.

 

KÜPSISTE ABIL KOGUTUD ANDMETE JÄLGIMINE

Me kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et tuvastada kasutajate eelistusi Teenuskeskkonna kasutamisel.

Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mis võivad sisaldada anonüümseid unikaalseid identifikaatoreid.

Küpsised saadetakse meie veebilehelt teie veebilehitsejale ja salvestatakse teie arvutisse. Küpsistele sarnased jälgimistehnoloogiad hõlmavad ka veebimajakaid, tääge, ja skripte selleks, et koguda ja analüüsida Teenuse kasutamisega seotud infot selle parendamise eesmärgil.

Te võite juhendada oma veebilehitsejat keelduma küpsistest või andma märku sellest, kui küpsis saadetakse. Juhul, kui te keeldute küpsistest, siis ei ole teil võimalik kasutada Teenuskeskkonda või mingit osa selle Teenustest.

Näiteid küpsistest, mida kasutame:

 • Seansiküpsised: kasutame seansiküpsiseid selleks, et oma Teenust hallata.
 • Autentimise küpsised: kasutame selleks, et meeles pidada teie eelistusi ja erinevaid seadeid.
 • Turvaküpsised: kasutame turvalisuse tagamise eesmärgil.

 

KOGUTUD ANDMETE KASUTAMINE

Usesoft AS kasutab kogutud andmeid selleks, et:

 • pakkuda Teenust
 • teavitada teid muutustest Teenuse tingimustes
 • tagada teile soovi korral juurdepääs Teenuse interaktiivsetele osadele
 • pakkuda kasutajatuge
 • teostada analüüsi Teenuse parendamise eesmärgil
 • jälgida meie Teenuse kasutatavust
 • tuvastada, vältida ning parandada tehnilisi probleeme
 • saata teile uudiseid, eripakkumisi ja üldinfot meie teiste toodete, teenuste ja sündmuste kohta ning mis on sarnased teie poolt juba tarbitud või teile huvi pakkunud toodetele, teenustele või sündmustele, välja arvatud juhul, kui olete avaldanud soovi sellisest infost keelduda. Teil on õigus keelduda mõnest või kõikidest sellistest pöördumistest kasutades selleks pöördumiste jaluses olevat linki.

 

KOGUTUD ANDMETE SÄILITAMINE

Usesoft AS säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik tulenevalt käesoleva andmetöötlustingimuste eesmärkidest. Me säilitame ja kasutame teie andmeid järgides meile seadusega kehtestatud kohustusi (näiteks, kui meil on seadusest tulenev kohustus andmeid säilitada), lahendamaks vaidlusi ning kehtestamaks meie lepinguid ning põhimõtteid.

Usesoft AS säilitab andmeid ka ettevõtte sisese analüüsi tarbeks. Tehnilisi andmeid säilitatakse tavaliselt lühemat aega välja arvatud juhul, kui seda infot kasutatakse turvalisuse tõhustamiseks või Teenuse funktsionaalsuse tõstmiseks või kui me oleme seadusest tulenevalt kohustatud sellist infot pikemalt säilitama.

 

KOGUTUD ANDMETE EDASTAMINE

Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid, võidakse edastada ja säilitada arvutites, mis asuvad väljaspool teie riiki või muud riiklikku alluvusala, kus andmekaitse seadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni seadustest.

Kui te asute väljaspool Eesti Vabariiki ning olete otsustanud oma andmeid meiega jagada, siis palume olge teadlikud, et me edastame kogutud andmed Eesti Vabariiki ning töötleme neid siin.

Oma andmete edastamise ning käesolevate andmetöötlustingimuste nõustumise kaudu olete andnud meile nõusoleku selliseks andmete edastamiseks.

Usesoft AS võtab kasutusele kõik selleks vajalikud mõistlikud meetmed, et tagada teie andmete turvaline ning käesolevate andmetöötlustingimuste kooskõlas olev kasutamine ning samuti et vältida teie isikuandmete sattumine organisatsiooni või riigi käsutusse, välja arvatud juhul, kui selleks on põhjendatud vajadus, sealhulgas teie andmete ja muu isikliku informatsiooni turvalisus.

 

ANDMETE AVALDAMINE

Seadusest tulenev kohustus:

Teatud asjaoludel on Usesoft AS kohustatud avaldama teie isikuandmeid, kui selline kohustus tuleneb seadusest või on seotud asutuse või isiku põhjendatud vajadusega, kellel on selleks seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja).

Seaduslik nõue:

Usesoft AS võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, kui see on vajalik,:

 • sest see on kooskõlas seaduslike kohustustega;
 • et kaitsta Usesoft AS vara ja õigusi;
 • et vältida või uurida võimalikke õigusrikkumisi seoses Teenusega;
 • et kaitsta Teenuse kasutajate isiklikku turvalisust või avalikkust;
 • et kaitsta end juriidilise vastutuse eest.

 

ANDMETE TURVALISUS

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid palume olla teadlikud, et ükski andmete internetis edastamise või säilitamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada kõiki kaubanduslikult lubatud vahendeid teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me garanteerida nende täielikku turvalisust.

 

3. TEIE ÕIGUSED

Usesoft AS kavatseb võtta kasutusele mõistlikud meetmed lubamaks teil oma andmeid parandada, muuta, kustutada või piirata oma isikuandmete kasutust.

Millal iganes see tehakse võimalikuks, on teil õigus oma isikuandmeid uuendada otse läbi teie konto seadistuste. Kui teil ei ole võimalik oma isikuandmeid muuta, palun võtke meiega vajaliku muudatuste tegemiseks ühendust.

Kui te soovite, et teid teavitatakse, milliseid teie isikuandmeid me omame ning te soovite nende eemaldamist meie süsteemidest, palun võtke meiega ühendust.

Teatud juhtudel on õigus ka:

 • saada juurdepääs ning koopia meie käsutuses olevatest isikuandmetest
 • korrigeerida meie käsutuses olevaid ebaõigeid isikuandmeid teie kohta
 • nõuda meie käsutuses olevate teie isikuandmete kustutamist

Teil on õigus oma Usesoft AS-le usaldatud andmete teisaldamisele. Teil on õigus meilt nõuda koopiat oma isikuandmetest tavapäraselt kasutatavas elektroonilises vormis, mis võimaldab nende andmete haldamist ning teisaldamist. Palun olge valmis selliste päringute meile puhul tõestama oma isikusamasust.

 

4. TEENUSE OSUTAJAD

Me võime oma nimel kasutada kolmandaid isikuid ja ettevõtteid (edaspidi nimetatuna “Teenuse osutajad”) selleks, et osutada oma Teenust ning selleks, et teostada Teenusega seotud teenuseid või selleks, et analüüsida, kuidas Teenust kasutatakse.

Nendel kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult meie nimel neile antud ülesannete teostamiseks ning neil on keelatud neid andmeid avaldada või mingil muul viisil kasutada.

 

MAJUTUS

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

 

ANALÜÜTIKA

Me võime kasutada kolmandaid osapooli selleks, et jälgida ja analüüsida meie Teenuse kasutamist.

 • GOOGLE ANALYTICS
  Google Analytics on Google-ile kuuluv veebikeskkonna analüütikateenus, mis jälgib ja raporteerib veebikeskkonna liikluse.Google kasutab neid andmeid, et jälgida ja monitoorida meie Teenuse kasutamist. Seda infot jagatakse ka Google-i teiste teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid, et teha suunatud personaalset reklaami enda turundusvõrgustikus.Teil on õigus määrata, et te ei soovi oma andmeid Teenuse kasutamise kohta teha kättesaadavaks Google Analytics-ile, seadistades Google Analytics-ist keeldumise lisa, mis takistab Google Analytics-i Javascriptil (ga.js, analytics.js, ja dc.js) jagamast informatsiooni Google Analytics-ile külastusaktiivsuse kohta.Lisainformatsiooni saamiseks Google-i privaatsustavade kohta palun külastage Google-i privaatsustingimuste lehte: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

TURUNDUS

Usesoft AS kasutab kolmandate osapoolte turundusplatvorme, et saata teile uudiskirju, turunduslikku- ja promomaterjali ning muud infot, mis võib teile huvi pakkuda.

 • MAILCHIMP
  MailChimp e-posti turundusteenust pakub The Rocket Science Group LLC. Teil on õigus keelduda meie e-posti turundusest kasutades selleks e-posti pöördumiste jaluses olevat linki.Lisainformatsiooni saamiseks MailChimpi-i privaatsustavade kohta palun külastage MailChimpi -i privaatsustingimuste lehte: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

TAASTURUNDUS

Usesoft AS kasutab taasturundusteenuseid selleks, et edastada teile reklaame kolmandate isikute veebilehtedel peale Teenuse kasutamist. Meie ja meie kolmandatest osapooltest partnerid kasutame teie külastuse järgsete reklaamide haldamiseks ja optimeerimiseks küpsiseid.

 • GOOGLE ADWORDS
  Google Adwords taasturundusteenust pakub Google Inc. Te võite keelduda Google Analyticsi Display-turundusest kohandades Google Display-võrgustiku reklaame külastades Google Ads seadeid lehel:  http://www.google.com/settings/ads
  Google soovitab paigaldada ka Google Analytics-ist keeldumise veebilehitseja lisa, mis pakub lehe külastajatele võimaluse takistada oma andmete kogumist Google Analytics-i poolt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutLisainformatsiooni saamiseks Google-i privaatsustavade kohta palun külastage Google-i privaatsustingimuste lehte: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

 • TWITTER
  Twitteri taasturundusteenust pakub Twitter Inc. Te võite keelduda Twitteri huvipõhisest reklaamist järgides nende juhiseid siit: https://support.twitter.com/articles/20170405Lisainformatsiooni saamiseks Twitteri privaatsustavade ja -poliitikate kohta palun külastage nende privaatsuspoliitika lehte: https://twitter.com/privacy

 

 • FACEBOOK
  Facebook-i taasturundusteenust pakub Facebook Inc.Te võite lugeda lähemalt nende huvipõhise reklaami kohta külastades lehte: https://www.facebook.com/help/568137493302217Te võite keelduda Facebook-i ja teiste sellega seotud ettevõtete turundusinfost ka läbi Euroopa Interaktiivse Digitaalturunduse Liidu: http://www.youronlinechoices.eu/ või läbi oma mobiiltelefoni seadistuste.Lisainformatsiooni saamiseks Facebook-i privaatsustavade kohta palun külastage Facebooke-i andmepoliitika lehte: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

MAKSED

Me võime pakkuda tasulisi tooteid või teenuseid oma Teenuskeskkonnas. Sellisel juhul kasutame me kolmandaid osapooli maksete töötluseks (edaspidi nimetatuna “Makse töötlejad”).

Me ei säilita ega kogu teie maksekaardi andmeid. See informatsioon läheb otse meie kolmandatest osapooltest Makse töötlejatele, kellepoolsele teie isikuandmete töötlemisele kohalduvad nende privaatsuspoliitikate tingimused.

Need Makse töötlejad lähtuvad PCI-DSS poolt kehtestatud standarditest, mida juhib PCI Turvalisusstandardite Nõukogu, mis on selliste brändide nagu Visa, Mastercard, American Express ja Discover ühisettevõtmine. PCI-DSS nõudmised aitavad tagada makseandmete käsitlemise turvalisuse.

Maksete töötlejad, keda kasutame, on:

 • Maksekeskus AS – Nende privaatsuspoliitikaga saab tutvuda lehel: https://maksekeskus.ee/tingimused/
 • Paypal või Braintree – Nende privaatsuspoliitikaga saab tutvuda lehel: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

TRANSPORT

Me võime pakkuda Teenuskeskkonnas ka transporditeenust. Sellisel juhul kasutame me kolmandaid osapooli transporditeenuse osutamiseks ja selleks vajaliku info töötlemiseks (edaspidi nimetatuna “transporditeenuse pakkuja”).

Teie nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse teie poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka teie aadress.

Transporditeenuse pakkujad keda  kasutame, on:

 • Itella SmartPost – Nende privaatsuspoliitikaga saab tutvuda lehel: http://uus.smartpost.ee/pakkide-saatmine/isikuandmete-tootlemine

 

5. MUUD TINGIMUSED

Lingid teistele lehtedele

Meie Teenus võib sisaldada linke teistele lehtedele, mida meie ei halda. Kui te vajutate kolmanda osapoole lingile, suunatakse teid selle osapoole lehele. Me tungivalt soovitame teil tutvuda iga lehe privaatsustingimustega, mida te külastate.

Meil puudub kontroll ning vastutus kolmandate osapoolte lehtede ja teenuste sisu, privaatsuspoliitika ning tavade eest.

 

Laste privaatsus

Meie Teenus ei ole suunatud isikutele, kelle vanus on alla 18 aasta (edaspidi nimetatuna “Lapsed”). Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat informatsiooni kelleltki, kelle vanus on alla 18 aasta. Kui te olete lapsevanem või eestkostja ning te olete teadlikud, et teie Lapsed on andnud meile isikuandmeid, palun võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid lastelt ilma nende vanema või eestkostja nõusolekuta, võtame kasutusele meetmed, et kõrvaldada sellised andmed meie serveritest.

 

6. MUUDATUSED

Me võime aeg-ajalt täiendada oma andmetöötlustingimusi . Me teavitame teid sellistest muudatustest avaldades uued tingimused oma lehel.

Me teavitame teid e-posti ja/või esile tõstetud teate kaudu oma Teenusel enne muudatuste jõustumist ning uuendame vastavalt jõustamise kuupäeva andmetöötlustingimuste päises.

Me soovitame teil aeg-ajalt tutvuda käesolevate andmetöötlustingimustega, et olla kursis võimalike muudatustega. Käesolevate andmetöötlustingimuste muudatused jõustuvad meie lehel avaldamisega.

 

7. KONTAKT

Kui teil on küsimusi nende andmetöötlustingimuste kohta, palun võtke meiega ühendust:

 

Usesoft AS

Reg. nr.: 10308124
KMKR nr. EE100048344

Aadress: Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti
Tel: +372 63 05 105
Email: [email protected]