Konto

BIM akadeemia 2019 Täiendatud õppekava!

1 800 + km

Õppekava moodustavad konkreetsed olulised BIM valdkonna teemad nii infomudelite loomisel- kui ka nende hilisemal rakendamisel läbi hoone terve eluea.

Vaata täpsemat kava siit: usesoft.ee/bim-akadeemia

Laost otsas

Kategooria:
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Täiendõppe punktid

30,7 Inseneride Liidu poolt kinnitatud TP-d

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ehitusinfo haldusest mudelis.

Vaata õppekava

Kursuse lõpetanu:
– omandab ülevaate mudelprojekteerimisele esitatavatest üldistest tingimustest ning ehitusinfomudelitele esitatavatest üldistest nõuetest;
– omandab teadmised juhistest ja reeglitest IFC mudelite loomisel ja nende abil projekti kvaliteedi tagamisel;
– omandab teadmised lähteolukorra (ehitise, maa-ala) mõõdistamisest ning selle esmase mudeli koostamisest;
– omandab teadmised arhitektuuri, konstruktsiooni ja tehnosüsteemide osast mudelprojekteerimises;
– omandab teadmised inframudelite koostamise lahendustest ja võimalustest;
– omandab teadmised mudelipõhisest visualiseerimisest;
– omandab teadmised mudelite kvaliteedi kontrollist, esitatavatest nõuetest ning kvaliteedi tagamise reeglitest;
– omandab teadmised mudelipõhisest projektijuhtimisest ning ettekujutuse kaasaegse projektijuhtimise ning IPD põhimõtetest;
– omandab teadmised infomudelite kasutamisest ehitusel ja hoone haldamisel;
– omandab teadmised digitaalses ühisjagatavas keskkonnas info korraldusest;
– omandab teadmised digitehnoloogilisi seadmeid, nagu seda on näiteks droonid, 3D-laserskannerid ning virtuaal- ning liitreaalsuse prillid.

Sihtrühm
Oodatud on ehituse projekti- ja objektijuhid, haldajad, kindlasti projekteerijad või projekteerimise projektijuhid ja ka arenduse projektijuhid. Sisuliselt kõik, kes ehitussektoriga kokku puutuvad. Kõik võiksid aru saada, kuidas protsess käib. Me ei õpeta antud akadeemias mitte projekteerimist vaid mudelite käsitlemist. Ootame inimesi, kes tahavad ehitise mudeliga midagi teha ja selle lõpuks enda kasuks pöörata.

Kursuse sisu
Õppekava moodustavad konkreetsed olulised BIM valdkonna teemad nii infomudelite loomisel- kui ka nende hilisemal rakendamisel läbi hoone terve eluea. Erinevatest moodulitest ja teemadest moodustuv kursus on kombinatsioon loengu vormis esitlustest ning arutelu vormis praktlisest osast. Kursus koosneb 7 moodulist: Sissejuhatus, Protsesside juhtimine, Tehnoloogiad, Projekteerimine (I-III), Ehitus ja haldus.

Kursusel läbitavad teemad:

1. moodul – Sissejuhatus BIM põhimõtetesse ja digitaalehituse olukorda Eestis. Ehitusinfomudelite rakendamise kogemuslugu – 6 ak tundi

Sissejuhatus mudelprojekteerimisse (1. teema).
Lektor: Aivars Alt, Tallinna Tehnikakõrgkool
Koolituse käigus omandatakse ülevaade BIM olulisematest põhimõtetest ja nende vahelistest seostest läbi hoone elukaare.
Märksõnad:
• Ehitusinfomudel ja mudelis ehitusinfo modelleerimise ja haldamise põhimõtted;
• Tutvustus ja üldpõhimõtted;
• Ehitusinfomudelite kasutamine projekti erinevates etappides – seoste loomine;
• Erinevate riikide juhendmaterjalid.

Digitaalehitus Eestis (2.teema)
Lektor: Hendrik Park, Usesoft/INTELSYS.build
Koolituse käigus omandatakse ülevaade digitaalehituse arengust ja hetkesesust Eestis.
Märksõnad:
• Tänane BIM ja digitaalehitus Eestis;
• Erinevad initsatiivgrupid (MKM, Digitaalehituse klaster, RKAS, eraettevõtted, kõrgkoolid);
• Digitaalehituse suunad.

Ehitusinfomudelite rakendamise kogemuslugu (3.teema)
Lektor: Madis Kerner, Nordecon
Konkreetsete ehitusobjektide näitel praktiliste kogemuste jagamine, nendes teemade samal ajal sidustamine akadeemia järgnevate moodulite ja teemadega.

2. moodul – Protsesside juhtimine – 6 ak tundi

Kaasaegne projektijuhtimine (1. teema).
Lektor: Margarita Ratšinski, Novarc Group AS
Koolituse käigus omandatakse ülevaade integreeritud projektiteostusest, IPT (ingl.k Integrated Project Delivery, IPD).
Märksõnad:
• IPT struktuur: lepingukorraldus, BIM ja Timmitus Ehituse (TE) kasutamine, süsteemne lähenemine;
• Üleminek IPT kasutamisele Eestis: ettevalmistus ja väljakutsed;
• IPT kasutamise kogemused välismaal, näited projektidest.

BIM projektijuhtimine (2.teema)
Lektor: Siim Saidla, PNL / Ülari Mõttus, IC Project Management
Koolituse käigus omandatakse ülevaade tööde korralduse üldpõhimõtetest ehitusinfomudeleid rakendavas projektis.
Märksõnad:
• Korralduslikud reeglid ja tavad;
• BIM manager / BIM koordinaator;
• Teoreetilised ja praktilised soovitused.

Infokorraldus ja projektipangad (3. teema).
Lektor: Hendrik Park, Usesoft/INTELSYS.build
Koolituse käigus omandatakse ülevaade infohalduse ja ühtse infokeskkonna (CDE – Common Data Environment) põhimõtetest.
Märksõnad:
• Põhimõtted ja olulisus;
• Erinevate projektipankade tutvustus;
• Tehnoloogiad ja meetodid kuidas luua, kasutada ja hoida struktureeritud infot;
• Andmekvaliteet ja infoturve.

3. moodul – Projekteerimine – mudelprojekteerimise põhimõtted lähteolukorra ja arhitektuurse osa projekteerimisel – 6 ak tundi

Lähteolukorra modelleerimine (1.teema)
Lektor: Vaiko Veeleid, Hades Geodeesia
Koolituse käigus omandatakse teadmised olemasoleva olukorra (ehitise, maa-ala) mõõdistamisest ning esmase mudeli koostamisest. Märksõnad:
• Ehitusaluse maa-ala mudel ja selle osade modelleerimine;
• Mõõdistusmudeli koostamine;
• Ehitise osade modelleerimine
• Esimene tase: lasermõõdistamine ja olemasolevad joonised;
• Teine tase: tahhümeetriline mõõdistamine;
• Kolmas tase: mõõdistamine laserskaneerimise teel;
• Lähteülesanne (mõõdistusjoonised, olemasolev hoone, ruumiprogramm).

Arhitektuurne projekteerimine (2.teema)
Lektor: Kristo Rämson, KOKO Arhitektid OÜ
Koolituse käigus omandatakse teadmised arhitektuuri osa mudelprojekteerimisest. Märksõnad:
• Mudeli loomise algne protsessis, eskiis ja visualiseerimine;
• Mudeli eelised esmase eskiisi loomisel ja tellijale esimeste indikatsioonide andmises pinna, mahu ja loomulikult välimuse osas;
• Modelleerimine eelprojekti, põgusamalt ka põhiprojekti ja tööprojekti tasemel;
• Praktiline töövoo tuvustus: konreetsemad näited Autodesk Reviti baasil, lisaks seda toetavad programmid ja lahendused;
• Arhitektuurse mudeli korrektsus ja ülesehitus;
• RevitEST template kasutamine;
• Ehitise osade modelleerimine;
• Family-te informatsiooni sisu, kontrolltabelid;
• Osamudelite kaasamine.

4. moodul – Tehnoloogiad ehk digitehnoloogilised lahendused ehitusinfo kogumiseks, vahetamiseks ja ka esitlemiseks – 6 ak tundi

openBIM ja IFC (1. teema).
Lektor: Silver Ader, Riigi Kinnisvara
Koolituse käigus omandatakse ülevaade ja praktiline kogemus koostööst ehitusinfomudelitega läbi avatud failiformaadi (IFC) kasutamise.
Märksõnad:
• Mis on IFC?
• Miks on see vajalik ja kasulik?
• Kuidas sünnib IFC?
• IFC eelised ja puudused
• Mis eristab head IFC mudelit halvast?
• IFC mudelite kasutusvõimalused
• IFC lugemise- ja töötlemise tarkvarad

Ehitusinfomudelite kvaliteedi kontroll (2.teema)
Lektor: Silver Ader, Riigi Kinnisvara
Koolituse käigus omandatakse ülevaade avatud failiformaadis (IFC) ehitusinfomudelite kaasabil projekti kvaliteedi tagamisest ja kontrollist.
Märksõnad:
• Kvaliteeditagamise põhimõtted
• Nõuded mudelile vs kvaliteedikontroll
• Kuidas tagada kvaliteetne mudel?
• Kvaliteedi kontrolli tarkvarad
• Mudelite valideerimine
• Kvaliteedikontrolli automatiseerimine
• Infokontrollid
• Vastuolude kontrollid
• Mudelipõhine kommunikatsioon
• Järel- ja korduskontrollid
• Enim levinud puudused mudelitel

Digiriistvara (droonid, 3D-laserskannerid/liit- ja virtuaalreaalsuse seadmed)(3. teema).
Lektor: Vaiko Veeleid, Hades Geodeesia/Egert-Roland Parts, Tallinna Tehnikakõrgkool
Koolituse käigus omandatakse ülevaade mõõdistamise ning virtuaal- ja liitreaalsuse (VR ja AR) tehnoloogiatest ning kasutusvõimalustest.
Märksõnad:
• 3D-laserskanner ja punktipilved;
• Droonid ja fotogeomeetriline mõõdistamine;
• Virtuaalreaalsuse olemus ja kasutatavus kavandamise protsessis;
• Virtuaalreaalsuse seadmed ja tarkvarad;
• Liitreaalsuse olemus ja kasutuspotentsiaal;
• Liitreaalsuse seadmed ja tarkvarad;

Õppepäeva lõppu on põhiprogrammi lisana jäetud aeg huvilistele spetsialistide juuresolekul erinevate seadmetega tutvumiseks. Saab proovida nii erinevaid VR prille, kui ka tutvuda muude varasemalt teoriaosas juba tutvustatud seadmetega.

5. moodul – Projekteerimine – ehituskonstruktsioonide modelleerimine ning sissejuhatav ülevaade inframudeli koostamisest. – 6 ak tundi

Konstruktsioonide modelleerimine (1.teema)
Lektor: Mihkel Kaesveld, Novarc Group
Koolituse käigus omandatakse läbi praktiliste näidete teadmised konstruktsiooni osa mudelprojekteerimisest. Märksõnad:
• Konstruktsioonide projekteerimisstaadiumid;
• Nõuded konstruktiivsele mudelile;
• Mudelprojekteerimisega alustamine;
• Koostöö osamudelite vahel;
• Geomeetriline mudel;
• Analüütiline mudel;
• Projektdokumentatsioon;
• Mudeli avaldamine;
• Abistavad pistikprogrammid.

Inframudelite loomise ja rakendamise alused (2.teema)
Lektor: Ingmar Aija, InfraBIM OÜ
Koolituse käigus omandatakse teadmised inframudelite loomise ja kasutamise põhimõtetest. Märksõnad:
• Pinnamudel (TIN surface) koostamine ja kasutamine 3D mudelis (lõiked, pikiprofiil, mahuarvutused;
• Tee konstruktsiooni pindade ja torude koostamine ja kasutamine 3D mudelis;
• Rajatiste kasutamine mudelis infra-mudelis (IFC, DWG );
• LandXML-i koostamine ja kasutamine/jagamine koostööpartneritega;
• Erinevate tarkvaraplatvormide lühiülevaade.

6. moodul – Projekteerimine – tehnosüsteemide modelleerimine – 4 ak tundi

Tehnosüsteemide modelleerimine (1.teema)
Lektor: Karli Aau, Metropoli Projekt
Koolituse käigus omandatakse teadmised tehnosüsteemide osa mudelprojekteerimisest. Märksõnad:
• Tehnosüsteemide projekteerimisstaadiumid;
• Osasüsteemid;
• Ruumivajadus, ruumid;
• Modelleerimispõhimõtted põhiprojektistaadiumis.

7. moodul – Infomudelite kasutamine ehitamisel ja haldamisel – 6 ak tundi

Infomudelite kasutamine ehitamisel (1.teema)
Lektor: Alan Väli, Merko Ehitus
Koolituse käigus omandatakse ülevaade infomudelite rakendamisest ehitusjuhtimiseks. Eeldused, võimalused ja kogemused.
Märksõnad:
• Töövõtjate nõuded infomudelitele;
• Infomudelite haldamine ehitusstaadiumis;
• Infomudeli kasutusvõimalused ehitusstaadiumis;
• Modelleerimisnõuded ehitusstaadiumis;
• Ehitusgraafiku esitamine infomudelis;
• Ehituskäigu kajastamine infomudelis;
• Ehitusplatsi modelleerimine (ehitusplatsi plaan);
• Ehitusstaadiumi töökaitsemeetmete tagamine infomudeli abil;
• Ehitusandmete kandmine teostusmudelitesse;
• Pinnase- ja vundeerimistööde dokumenteerimine 3D-mudelina;
• Hoone haldajale üleantavad andmed.

Teostusmudel (2.teema)
Lektor: Silver Ader, Riigi Kinnisvara
Koolituse käigus omandatakse ülevaade teostusmudeli koostamisest ja kasutamisest.
Märksõnad:
• Mis on teostusmudel?
• BIM teostusmudeli eeldused ja maksimaalsed piirid;
• Teostusmudeli koostamise protsess;
• Abitarkvarad mudeli info haldamiseks;
• Kontrollimehhanismid geomeetria ja info kontrollimiseks;
• Välise info sidumine mudeliga;
• Teostusmudeli kasutusotstarbed;
• Teostusmudeli üleminek haldusmudeliks.

Infomudelite kasutamine ehitise haldamisel (3.teema)
Lektor: Urmas Alber, Reminet
Koolituse käigus omandatakse ülevaade infomudelite hoone halduses – nõuded ja võimalused.
Märksõnad:
• Mis on BIM, BIM2FM, BIM4FM, FMBIM;
• Geomeetria vs elementide info;
• Mis on haldusmudel;
• Haldusjuhi roll;
• Standardite olulisusest (ISO-15221 seeria, EVS 885:2005);
• Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid EVS 807:2016;
• BIM ilma 3D pildita.

Kokkuvõtteks mudelprojekteerimise teemadest (4.teema)
Lektor: Hendrik Park, Usesoft/INTELSYS.build
Koolituse käigus käiakse läbi eelnevates moodulites käsitletud teemad, koondatakse peamised valupunktid ning arutletakse mudelite rakendatavusest reaalsetes projektides.

Aivars Alt – Tallinna Tehnikakõrgkool, Ehitusinstituudi direktor
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (MSc), tehnikateadused/Tallinna Tehnikakõrgkool
Aivars töötas peale õpinguid üheksa aastat betoonitöid teostavas ettevõttes. 3D mudeleid on ta oma töös kasutanud sellest ajast alates. 2009. aastal asus Aivars tööle Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõuna, kus ta võtab aktiivselt osa BIM arendusprojektidest ning korraldab BIMi tutvustavaid üritusi Eesti ehitussektoris tegutsevatele osapooltele. Alates aastast 2018 on ta TTK ehitusinstituudi direktor. Tema peamised huvid seoses BIM-ga on seotud energia analüüside, laserskaneerimise ja arhitektuurse modelleerimisega. 2011. aastal asutas Aivars koos kolleegidega Eesti BIM Kompetentsi Keskuse.

Alan Väli – Merko Ehitus AS, mudelprojekteerimise projektijuht
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (MSc), ehitusmajandus- ja juhtimine
Alan töötab mudelprojekteerimise spetsialistina ettevõttes AS Merko Ehitus Eesti. On tegelenud teadustööga TTÜ-s, töötanud ehitusobjektil insenerina ning täna tegeleb mudelprojektide koordineerimisega ning BIM-i juurutamisega Merko Ehituses. Mudelprojektide tellimisel ning koordineerimisel lähtub just ehitaja huvist ning võimalikust kasust ehitusprotsessile ja objektimeeskonnale.

Egert-Ronald Parts– Tallinna Tehnikakõrgkool, lektor
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (MSc), Hoonete energiatõhusus
Egert-Ronald töötab Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi lektorina ja alatest 2015. aastast virtuaalreaalsuse labori juhatajana. Lektori ametis on palju kokkupuudet tarkvaraga AutoCAD ning virtuaalreaalsuse labori raames on tarvis kasutada üldlevinud BIM tarkvarasid. Erinevate tarkvarade infomudelitega töötamine on andnud head teadmised sellest, kuidas on võimalik ning kuidas on mõistlik visualiseerida erinevaid infomudeleid. Egert on osalenud mitmetel BIM-alaste rakendusuuringute läbiviimisel nagu „Liitrealsuse kasutatavus ehitusvaldkonnas“ ja „Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses”.

Hendrik Park – Usesoft AS, BIM konsultant/Intelsys.build OÜ, tootejuht
Haridus: Eesti Maaülikool (MSc), ehitusinsener
Hendrik on töödanud 4 aastat üldehituse objektijuhina (KVL Ehitus OÜ) ja hiljem ka projekteerimise projektijuhina (Novarc Group AS). Hetkel töötab BIM konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning lööb kaasa ka ühes Eesti IT start-up ettevõttes (Intelsys.build OÜ) tootejuhina.
Objektijuhina töötades omandas kogemust tsiviilehitustöid nii pea- kui ka alltöövõtu korras pakkuvas ettevõttes. Projekteerimise projektijuhina ühes Eesti suurimas projekteerimisteenust pakkumist ettevõttes on aga lähemalt näinud ka selle valdkonna telgitaguseid. Juba aastaid projekteerimistöid ehitusinfomudelis (BIM) tegevas ettevõttes on omandatud laiemad teadmised projekteerimise protsessist mudelikeskkonnas. Täiendavalt on osalenud ka ettevõttesisestes tehnoloogia alases arendusprojektides, aga ka kaasa löönud näiteks Digitaalehituse klastri tegevustes.

Ingmar Aija – InfraBIM OÜ, juhatuse liige
Haridus: Eesti Maaülikool (MSc), veemajandus
Ingmar on InfraBIM OÜ konsultant ja juhatuse liige. Ettevõte on spetsialiseerunud suuremõõtmeliste taristu alaste projektide visualiseerimisele. Samuti on ta töötanud projekteerijana ning on ka veel tänasel päeval Autodesk tarkvara konsultant. Aastate jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara.

Karli Aau – Metropoli Projekt OÜ, projekteerija
Haridus: Aalborgi Ülikool (MSc), keskkonnatehnika / Tallinna Tehnikakõrgkool / käimasolevad magistriõpingud TTÜ kütte- ja ventilatsiooni erialal
Karlil on magistrikraad Taanist Aalborgi ülikoolist keskkonnatehnika valdkonnas. Esimene praktiline kogemus BIM valdkonnas on tal Eesti-Kanada firmast Ehvert Mission Critical, kus ta insenerina sai kogemusi kolmemõõtmelises keskkonnas tehnovõrkude projekteerimises kui ka mudeli ja ehitusplatsi vahelise info koordineerimises. Alates 2015 aastast liitus ta Novarc Group AS-ga, kus töötas insenerina ning osales ka firma BIM alastes arendustegevuses. Tänasel päeval töötab ta Metropol Projekt OÜ-s. Tema peamine fookus on tehnosüsteemidel.

Kristo Rämson – KOKO Arhitektid OÜ, projekteerija
Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, hoonete ehitus
Kristo töötab BIM spetsialisti ning projekteerimise projektijuhina ettevõttes KOKO arhitektid. Igapäevasteks ülesanneteks on lisaks projektijuhtimisele ka arhitektide koolitamine, nõustamine ja nende töö kvaliteedi tagamine projektides, kus rakendatakse BIM lahendusi.
BIM lahendustega puutus ta esimest korda kokku siis, kui oli praktikal Riigi Kinnisvara AS-is. Seal testis ta pilootprojekti raames erinevaid BIM tarkvarasid kasutamaks ehituskeskkonnas.
Põhitöö kõrvalt proovib büroos leida rohkem rakendust ka teistele uuematele ja põnevatele tehnoloogiatele, nagu näiteks virtuaalreaalsus ning fotogramm-meetria.

Madis Kerner – Nordecon AS, BIM projektijuht
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (MSc), tööstus- ja tsiviilehitus
Madis on varasemalt töötanud peatöövõtja firmas Tartu Ehitus AS objektijuhtina ja 2016. aastal Ameerikas, Skanskas, kus tegeles igapäevaselt BIM koordineerimisega. Seal puutus ta peamiselt kokku koolide ja büroohoonete ehitusprotsessi etapiga. Praegu töötab Madis Nordeconis BIM projektijuhina, kus tegeleb mudelprojektide koordineerimisega ning arendab BIM protsesse peatöövõtja vaatenurga alt.

Margarita Ratšinski – Novarc Group AS, projekteerimise projektijuht
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, tööstus- ja tsiviilehitus, MSc ja Ehitus- ja keskkonnatehnika, doktorant
Margarita tegeleb projekteerimise projektijuhtimisega, firmasisese arendusega ja tööressursside haldamisega Novarc Group AS’is ning innovatiivsete ehituse juhtimismeetodite uurimisega doktoritöö raames TalTech’is, tema on MTÜ ETET (Eesti Timmitud Ehituse Tugirühm) juhatuse liige.
Margarital on mitmekülgne töökogemus ehitusvaldkonnas, mis hõlmab era- ja avaliku sektori projektidega tegelemist Eestis, kui ka välismaal. Tema teeb koostööd eesti ja maailma tippspetsilistidega (praktikutega ja teadlastega), kes tegelevad oma ettevõttetes ja objektidel innovatsiooni juurutamisega ehk BIM, Timmitud Ehituse ja IPT igapäevase kasutamisega.
Tänu rahvusvahelistel konverentsidel ja organisatsioonidel aktiivsele osavõtule on tal võimalus jagada oma kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite kohta loengutel ülikoolides, lõputööde juhtimisel ja retsenseerimisel (TKTK, TalTech), seminaridel ja konverentsidel (nt Kaasaegsed ehitusmeetodid (Projektijuhi päev), Äripäev, Ehitusmess jt) esinemisel ja nende korraldamisel. Margarita publikatsioone on leida ajakirjas Ehitaja, EKEL`i aastaraamatus, teaduslikkudes ajakirjades, kolleegidega kostöös sai RKAS’i tellimusel koostanud Juhendmaterjal Integreeritud Projektiteostuse (IPT) korraldusmudeli kasutamisest ehitushanke juhtimisel.

Mihkel Kaesveld – Novarc Group AS, BIM valdkonna juht
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (MSc), ehitusinsener / Tallinna Tehnikakõrgkool
Mihkel töötab BIM valdkonna juhi ning koordinaatorina ettevõttes Novarc Group AS. Ehitusinseneri õpingud said alguse aastal 2010 Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning magistrikraad tehtud Tallinna Tehnikaülikoolis. Esmane kokkupuude mudelprojekteerimisega pärineb Novarci (endise nimega EA Reng) konstruktsioonide osakonnast aastal 2013. Konstruktori ametis olles sai omandatud süvateadmised tööst peamiste erialaste BIM tarkvaradega.
Lisaks ettevõttesisesele arendustegevusele on teda viimastel aastatel kaasatud ka erinevatesse projektidesse BIM koordinaatorina.

Siim Saidla – PNL OÜ / Tallinna Tehnikakõrgkool, lektor
Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, hooneteehitus
Siim asus peale Tehnikakõrgkooli lõpetamist tööle projektibüroosse, kus ta töötas 5 aastat konstruktorina. Alates 2007 aastast on ta oma igapäevases töös kasutanud aktiivselt mudelprojekteerimistarkvarasid. 2012 aastal oli ta üks Gravicon EE OÜ kaasasutajaid. Gravicon EE (praegu PNL OÜ) põhitegevuseks on infotehnoloogia rakendamise konsultatsioon ja ehitusprotsesside arendamine ehitussektoris. Lisaks töötab Siim Tallinna Tehnikakõrgkoolis lektorina, õpetades ja konsulteerides ehitusinfomodelleerimisega seotud aineid.

Silver Ader – Riigi Kinnisvara AS, BIM projekti- ja innovatsiooni juht
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (MSc), tööstus- ja tsiviilehitus
Silver on lõpetanud 2015. aastal TTÜ tööstus- ja tsiivilehitus eriala ning töötanud nii ehitusfirmas eelarvestajana kui ka projekteerimisbüroodes konstruktorina. Viimased kolm aastat on olnud ametis Riigi Kinnisvara AS BIM projekti- ja innovatsiooni juhina. Lisaks igapäevasele projektide BIM nõustamisele, ülevaatamisele ning tellija huvide esindamisele, on tänasel päeval fookuses ka teised ehitus- ja kinnivarasektoriga seotud innovatsiooni teemad.

Ülari Mõttus – IC Project Management OÜ, juhatuse liige
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, majandusteadus
Ülari asus aastal 1998 tööle K-Projekt AS-i, on tegelenud ehituse ja ärikinnisvara konsultatsioonidega ning aastal 2008 alustas tööd Riigi Kinnisvara AS-is kus üheks peamiseks tööülesandeks sai BIM-i arendamine. Täna nõustab kinnisvara omanikke, arendajaid, projekteerijaid ja ehitajaid BIM-i juhtimisel.

Urmas Alber – Reminet OÜ, CIO
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, raadiotehnika ja Marketingi Instituut, diploma
Urmas on üle 15 aasta ettevõttes Reminet arendanud kinnisvara haldamiseks mõeldud tarkvara, kujundanud kinnisvarahalduse protseduure ja konsulteerinud haldajaid.

Vaiko Veeleid – Hades Geodeesia OÜ, juhatuse liige
Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusgeodeesia
Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.