Konto

BIM Akadeemia

BIM Akadeemia

Koolitussari, mis on teeviidaks ehitusinfo haldusesse mudelis!

7

NÄDALAT

15

LEKTORIT

21

LOENGUT

30

T. PUNKTI

40

AK. TUNDI

21.02. – 4.04.2019

Neljapäeviti 9:30 – 15:00

Usesoft AS, Tobiase 8, Tallinn

+372 6 305 105, [email protected]

1 800€+km osaleja

21. veebruaril alustab BIM Akadeemia 2019

Oodatud on ehituse projekti- ja objektijuhid, haldajad, projekteerijad või projekteerimise projektijuhid ja arenduste projektijuhid!

Kõik, kes tahavad mõista kuidas nende tihedas sõltuvuses olev infoloome protsess digitaalses keskkonnas tegelikult käib.

Ootame inimesi, kes soovivad ehitusinfomudelid enda kasuks tööle panna!

BIM Akadeemia õppekava

Õppekava moodustavad BIM valdkonna teemad nii infomudelite loomisel- kui ka nende hilisemal rakendamisel läbi hoone terve eluea.

Erinevatest moodulitest ja teemadest moodustuv kursus on kombinatsioon loengu vormis esitlustest ning arutelu vormis praktlisest osast.

1. Moodul - Sissejuhatus BIM

21.02.2019, 6 ak tundi

Hendrik Park
Usesoft AS; INTELSYS.build OÜ

BIM Akadeemia õppekava tutvustus ja sellele seatud eesmärkide selgitamine.

Aivars Alt
Tallinna Tehnikakõrgkool

Ehitusinfomudel ja mudelis ehitusinfo modelleerimise ja -haldamise põhimõtted.

 • Sissejuhatav tutvustus ja üldpõhimõtted;
 • Ehitusinfomudelite kasutamine projekti erinevates etappides – seoste loomine.

Hendrik Park
Usesoft AS; INTELSYS.build OÜ

Tutvustame BIM’i Eesti kontekstis ja laiemalt ka digitaalehituse kui sellise arenguid ja hetkeseisu.

 • Tänane BIM ja digitaalehitus Eestis; tulevikusuunad
 • Erinevad initsatiivgrupid (MKM, Digitaalehituse klaster, RKAS, kõrgkoolid)

Madis Kerner
Nordecon AS

Konkreetsete ehitusobjektide näitel praktiliste kogemuste jagamine, nendes teemapunktide samal ajal sidustamine akadeemial järgnevate moodulite ja alateemadega.

2. Moodul - Protsesside juhtimine

28.02.2019, 6 ak tundi

Margarita Ratšinski
Novarc Group AS

Sissejuhatus Integreeritud Projektiteostusse, IPT (ingl.k Integrated Project Delivery, IPD).

 • IPT struktuur: lepingukorraldus, BIM ja Timmitus Ehituse (TE) kasutamine, süsteemne lähenemine;
 • Üleminek IPT kasutamisele Eestis: ettevalmistus ja väljakutsed;
 • IPT kasutamise kogemused välismaal, näited projektidest.

Siim Saidla
PNL OÜ

Ülari Mõttus
IC Project Management OÜ

Ehitusinfomudeleid rakendavas projektis tööde korralduse üldpõhimõtted.

 • Korralduslikud reeglid, tavad ja rakenduskavad
 • BIM manager / BIM koordinaator
 • Teoreetilised ja praktilised soovitused

Hendrik Park
Usesoft AS; INTELSYS.build OÜ

Infohalduse ja ühtse infokeskkonna ((ingl.k Common Data Environment, CDE) olulisus ja põhimõtted.

 • Ülevaate andmine põhimõtetest – tehnoloogiad ja meetodid kuidas luua, vahetada ja rakendada olulist ehitusinfot;
 • Erinevate projektipankade tutvustus;
 • Andmekvaliteet ja infoturve.

3. Moodul - Lähteolukorra ja arhitektuuri mudelid

7.03.2019, 6 ak tundi

Vaiko Veeleid
Hades Geodeesia OÜ

Olemasoleva olukorra (ehitise, maa-ala) mõõdistamisest ning selle esmase mudeli koostamine:

 • Ehitusaluse maa-ala mudel ja selle osade modelleerimine
 • Mõõdistusmudeli koostamine
 • Ehitise osade modelleerimine
 • Esimene tase: lasermõõdistamine ja olemasolevad joonised
 • Teine tase: tahhümeetriline mõõdistamine
 • Kolmas tase: mõõdistamine laserskaneerimise teel
 • Lähteülesanne (mõõdistusjoonised, olemasolev hoone, ruumiprogramm, …)

Kristo Rämson
KOKO Arhitektid OÜ

Arhitektuurse projekteerimise ja modelleerimise praktilised soovitused, nõuded ja lahendused.

 • Mudeldamine eskiisi etapis. Miks see on oluline ja millises detailsuses?
 • Mudelprojekteerimine eelprojektis, põhiprojektis ning tööprojektis;
 • Arhitektuurimudelite andmesisu ja detailsus;
 • Mudelprojekteerimise alusfailid (template);
 • Mudelist visualiseeringute, animatsioonide ja virtuaalreaalsuse loomine;
 • Omavaheline koostöö teiste projekteerijate ja nende mudelitega;
 • Spetsifikatsioonid ja tabelid otse mudelist;
 • Parameetriline disain.

4. Moodul - Tehnoloogiad

14.03.2019, 6 ak tundi

Silver Ader
Riigi Kinnisvara AS

Ehitusinfomudelitega koostöö korraldus tänu avatud failiformaadi (IFC) kasutamisele. Tutvustus ja praktilise rakendamise põhimõtted.

 • Mis on IFC ja miks on see vajalik ja kasulik?
 • Kuidas sünnib IFC?
 • IFC eelised ja puudused;
 • Mis eristab head IFC mudelit halvast?
 • IFC mudelite kasutusvõimalused;
 • IFC lugemise- ja töötlemise tarkvarad;
 • Praktilised näited.

Silver Ader
Riigi Kinnisvara AS

Avatud failiformaadis (IFC) ehitusinfomudelite kaasabil projekti kvaliteedi tagamine ja kontroll.

 • Kvaliteeditagamise põhimõtted
 • Nõuded mudelile vs kvaliteedikontroll
 • Kuidas tagada kvaliteetne mudel?
 • Kvaliteedi kontrolli tarkvarad
 • Mudelite valideerimine
 • Kvaliteedikontrolli automatiseerimine
 • Infokontrollid
 • Vastuolude kontrollid
 • Mudelipõhine kommunikatsioon
 • Järel- ja korduskontrollid
 • Enim levinud puudused mudelitel

Vaiko Veeleid
Hades Geodeesia OÜ

Ülevaade ja tutvustus mõõdistamist teostada võimaldavatest seadmetest. Lisaks praktilised näited nende igapäevasest kasutamisest, erinevate lahenduste head ja vead.

 • 3D-laserskanner ja punktipilved
 • Droonid ja fotogeomeetriline mõõdistamine

Egert-Roland Parts
Tallinna Tehnikakõrgkool

Teadmised ja näited virtuaal- ja liitreaalsuse (VR ja AR) olemusest ning neid võimaldavatest tehnoloogiatest ning kasutusvõimalustest.

 • Virtuaalreaalsuse olemus
 • Virtuaalreaalsuse kasutatavus kavandamise protsessis
 • Virtuaalreaalsuse seadmed ja tarkvarad
 • Kasutusnäited
 • Liitreaalsuse olemus ja kasutuspotentsiaal
 • Liitreaalsuse seadmed ja tarkvarad

Vaiko ja Egert-Roland

Õppepäeva lõppu on põhiprogrammi lisana jäetud aeg huvilistele spetsialistide juuresolekul erinevate seadmetega tutvumiseks.

Saab proovida nii erinevaid VR prille, kui ka tutvuda muude varasemalt teooria osas juba tutvustatud seadmetega.

5. Moodul - Konstruktsioonide ja infra mudelid

21.03.2019, 6 ak tundi

Mihkel Kaesveld
Novarc Group AS

Ehituskonstruktsioonide modelleerimise praktilised nõuded ja soovitused.

 • Konstruktsioonide projekteerimisstaadiumid
 • Nõuded konstruktiivsele mudelile
 • Mudelprojekteerimisega alustamine
 • Koostöö osamudelite vahel
 • Geomeetriline mudel
 • Analüütiline mudel
 • Projektdokumentatsioon
 • Mudeli avaldamine
 • Abistavad pistikprogrammid

Ingmar Aija
InfraBIM OÜ

Inframudelite loomise ja kasutamise põhimõtted ja võimalused. Valdkonna sidustamine hoonete BIM teemadega.

 • Pinnamudel (TIN surface) koostamine ja kasutamine 3D mudelis (lõiked, pikiprofiil, mahuarvutused)
 • Tee konstruktsiooni pindade ja torude koostamine ja kasutamine 3D mudelis
 • Rajatiste kasutamine mudelis infra-mudelis (IFC, DWG )
 • LandXML-i koostamine ja kasutamine/jagamine koostööpartneritega
 • Erinevate tarkvaraplatvormide lühiülevaade

6. Moodul - Tehnosüsteemide mudelid

28.03.2019, 4 ak tundi

Karli Aau
Metropoli Projekt OÜ

Tehnosüsteemide modelleerimise praktilised nõuded ja soovitused.

 • Tehnosüsteemide projekteerimisstaadiumid
 • Osasüsteemid
 • Ruumivajadus, ruumid
 • Modelleerimispõhimõtted põhiprojektistaadiumis

7. Moodul - Ehitus ja haldus

4.04.2019, 6 ak tundi

Alan Väli
Merko Ehitus AS

Infomudelite rakendamine ehitusjuhtimiseks. Eeldused, võimalused ja kogemused.

 • Töövõtjate nõuded infomudelitele
 • Infomudelite haldamine ehitusstaadiumis
 • Infomudeli kasutusvõimalused ehitusstaadiumis
 • Modelleerimisnõuded ehitusstaadiumis
 • Ehitusgraafiku esitamine infomudelis
 • Ehituskäigu kajastamine infomudelis
 • Ehitusplatsi modelleerimine (ehitusplatsi plaan)
 • Ehitusstaadiumi töökaitsemeetmete tagamine infomudeli abil
 • Ehitusandmete kandmine teostusmudelitesse
 • Hoone haldajale üleantavad andmed

Silver Ader
Riigi Kinnisvara AS

Teostusmudel ning selle koostamise ja kasutamise põhimõtted ja võimalused.

 • Mis on teostusmudel?
 • BIM teostusmudeli eeldused ja maksimaalsed piirid
 • Teostusmudeli koostamise protsess
 • Abitarkvarad mudeli info haldamiseks
 • Kontrollimehhanismid geomeetria ja info kontrollimiseks
 • Välise info sidumine mudeliga
 • Teostusmudeli kasutusotstarbed
 • Teostusmudeli üleminek haldusmudeliks
 • Näited teostusmudelitest

Urmas Alber
Reminet OÜ

Infomudelite kasutamine hoonete halduses – nõuded ja võimalused.

 • Mis on BIM, BIM2FM, BIM4FM, FMBIM
 • Geomeetria vs elementide info
 • Mis on haldusmudel
 • Haldusjuhi roll
 • Standardite olulisusest (ISO-15221 seeria, EVS 885:2005)
 • Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid EVS 807:2016
 • BIM ilma 3D pildita

Hendrik Park
Usesoft AS; INTELSYS.build OÜ

Lühikokkuvõte ja soovitused edasiseks.

Küsimused-vastused.

BIM Akadeemia lektorid

Akadeemia lektoriteks on erinevate valdkondade praktiseerivad spetsialistid.

Tänavu on akadeemiasse kaasatud veelgi enam valdkonnas tegutsevaid spetsialiste, kelle kogemuste baasil on loodud uus oluliselt praktilisem ja põhjalikum õppekava, mis tutvustab lähemalt reaalselt rakendatavaid lahendusi ja võimalusi, mida saab ehitusinfomudeli puhul kasutada kogu ehitise eluea jooksul.

AivarsAlt

Aivars Alt

Tallinna Tehnikakõrgkool
Ehitusinstituudi direktor

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, MSc ja Tallinna Tehnikakõrgkool

Aivarsil töötas peale õpinguid üheksa aastat betoonitöid teostavas ettevõttes. Sellest ajast alates on ta kasutanud 3D mudeleid oma igapäeva töös suhtlemaks klientide ja partneritega. Selleks kasutas ta peamiselt Autodeski tarkvarasid. 2009. aastal asus Aivars tööle Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõuna, kus ta võtab aktiivselt osa BIM arendusprojektidest ning korraldab BIMi tutvustavaid üritusi Eesti ehitussektoris tegutsevatele osapooltele. Alates aastast 2018 on ta TTK ehitusinstituudi direktor.

Tema peamised huvid seoses BIM-ga on seotud energia analüüside, laserskaneerimise ja arhitektuurse modelleerimisega.

2011. aastal asutas Aivars koos kolleegidega Eesti BIM Kompetentsi Keskuse.

AlanVali

Alan Väli

Merko Ehitus AS
mudelprojekteerimise projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, ehitusmajandus ja -juhtimine, MSc

Alan töötab mudelprojekteerimise projektijuhina ettevõttes AS Merko Ehitus Eesti. Ehitusinseneri hariduse omandas Tallinna Tehnikaülikoolis.

On tegelenud teadustööga TTÜ-s, töötanud ehitusobjektil insenerina ning täna tegeleb mudelprojektide koordineerimisega ning BIM-i juurutamisega Merko Ehituses.

Mudelprojektide tellimisel ning koordineerimisel lähtub just ehitaja huvist ning võimalikust kasust ehitusprotsessile ja objektimeeskonnale.

Margarita Ratšinski

Margarita Ratšinski

Novarc Group AS
projekteerimise projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, tööstus- ja tsiviilehitus, MSc ja
Ehitus- ja keskkonnatehnika, doktorant

Margarita tegeleb projekteerimise projektijuhtimisega, firmasisese arendusega ja tööressursside haldamisega Novarc Group AS’is ning innovatiivsete ehituse juhtimismeetodite uurimisega doktoritöö raames TalTech’is, tema on MTÜ ETET (Eesti Timmitud Ehituse Tugirühm) juhatuse liige.
Margarital on mitmekülgne töökogemus ehitusvaldkonnas, mis hõlmab era- ja avaliku sektori projektidega tegelemist Eestis, kui ka välismaal. Tema teeb koostööd eesti ja maailma tippspetsilistidega (praktikutega ja teadlastega), kes tegelevad oma ettevõttetes ja objektidel innovatsiooni juurutamisega ehk BIM, Timmitud Ehituse ja IPT igapäevase kasutamisega.
Tänu rahvusvahelistel konverentsidel ja organisatsioonidel aktiivsele osavõtule on tal võimalus jagada oma kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite kohta loengutel ülikoolides, lõputööde juhtimisel ja retsenseerimisel (TKTK, TalTech), seminaridel ja konverentsidel (nt Kaasaegsed ehitusmeetodid (Projektijuhi päev), Äripäev, Ehitusmess jt) esinemisel ja nende korraldamisel. Margarita publikatsioone on leida ajakirjas Ehitaja, EKEL`i aastaraamatus, teaduslikkudes ajakirjades, kolleegidega kostöös sai RKAS’i tellimusel koostanud Juhendmaterjal Integreeritud Projektiteostuse (IPT) korraldusmudeli kasutamisest ehitushanke juhtimisel.

Egert-RonaldParts

Egert-Roland Parts

Tallinna Tehnikakõrgkool
lektor

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Hoonete energiatõhusus, MSc

Egert-Ronald töötab Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi lektorina ja alatest 2015. aastast virtuaalreaalsuse labori juhatajana. Lektori ametis on palju kokkupuudet tarkvaraga AutoCAD ning virtuaalreaalsuse labori raames on tarvis kasutada üldlevinud BIM tarkvarasid.

Erinevate tarkvarade infomudelitega töötamine on andnud head teadmised sellest, kuidas on võimalik ning kuidas on mõistlik visualiseerida erinevaid infomudeleid.

Egert on osalenud mitmetel BIM-alaste rakendusuuringute läbiviimisel nagu „Liitrealsuse kasutatavus ehitusvaldkonnas“ ja „Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses”.

Hendrik

Hendrik Park

Usesoft AS, BIM konsultant
INTELSYS.build OÜ, tootejuht

CV

Haridus: Eesti Maaülikool, ehitusinsener, MSc

Hendrik on töödanud 4 aastat üldehituse objektijuhina (KVL Ehitus OÜ) ja hiljem ka projekteerimise projektijuhina (Novarc Group AS). Hetkel töötab BIM konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning lööb kaasa ka ühes Eesti IT start-up ettevõttes (INTELSYS.build OÜ) tootejuhina.

Objektijuhina töötades omandas kogemust tsiviilehitustöid nii pea- kui ka alltöövõtu korras pakkuvas ettevõttes. Projekteerimise projektijuhina ühes Eesti suurimas projekteerimisteenust pakkumist ettevõttes on aga lähemalt näinud ka selle valdkonna telgitaguseid. Juba aastaid projekteerimistöid ehitusinfomudelis (BIM) tegevas ettevõttes on omandatud laiemad teadmised projekteerimise protsessist mudelikeskkonnas.

Täiendavalt on osalenud ka ettevõttesisestes tehnoloogia alases arendusprojektides, aga ka kaasa löönud näiteks Digitaalehituse klastri tegevustes.

Ingmar_Aija

Ingmar Aija

InfraBIM OÜ
juhatuse liige

CV

Haridus: Eesti Maaülikool, veemajandus, MSc

Ingmar on InfraBIM OÜ konsultant ja juhatuse liige. Ettevõte on spetsialiseerunud suuremõõtmeliste taristu alaste projektide visualiseerimisele.

Samuti on ta töötanud projekteerijana ning on ka veel tänasel päeval Autodesk tarkvara konsultant.

Aastate jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara.

KarliAau

Karli Aau

Metropoli Projekt OÜ
projekteerija

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakenduskõrgharidus; Aalborgi Ülikool magistrikraad; käimasolevad magistriõpingud TTÜ kütte- ja ventilatsiooni erialal

Karlil on magistrikraad Taanist Aalborgi ülikoolist keskkonnatehnika valdkonnas.

Esimene praktiline kogemus BIM valdkonnas on tal Eesti-Kanada firmast Ehvert Mission Critical, kus ta insenerina sai kogemusi kolmemõõtmelises keskkonnas tehnovõrkude projekteerimises kui ka mudeli ja ehitusplatsi vahelise info koordineerimises.

Alates 2015 aastast liitus ta Novarc Group AS-ga, kus töötas insenerina ning osales ka firma BIM alastes arendustegevuses.

Tänasel päeval töötab ta Metropol Projekt OÜ-s. Tema peamine fookus on tehnosüsteemidel.

kristoramson

Kristo Rämson

KOKO Arhitektid OÜ
Projektijuht / BIM spetsialist

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, hoonete ehitus

Kristo töötab BIM spetsialisti ning projekteerimise projektijuhina ettevõttes KOKO arhitektid. Igapäevasteks ülesanneteks on lisaks projektijuhtimisele ka arhitektide koolitamine, nõustamine ja nende töö kvaliteedi tagamine projektides, kus rakendatakse BIM lahendusi.
BIM lahendustega puutus esimest korda kokku Riigi Kinnisvara AS-is praktikal. Seal testis ta pilootprojekti raames erinevate BIM tarkvarade toimimist ehituskeskkonnas.
Põhitöö kõrvalt proovib büroos leida rohkem rakendust ka teistele uuematele ja põnevatele tehnoloogiatele, nagu näiteks virtuaalreaalsus ning fotogramm-meetria.

MadisKerner

Madis Kerner

Nordecon AS
BIM projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, tööstus- ja tsiviilehitus, MSc

Madis on varasemalt töötanud peatöövõtja firmas Tartu Ehitus AS objektijuhtina ja 2016. aastal Ameerikas, Skanskas, kus tegeles igapäevaselt BIM koordineerimisega. Seal puutus ta peamiselt kokku koolide ja büroohoonete ehitusprotsessi etapiga.

Praegu töötab Madis Nordeconis BIM projektijuhina, kus tegeleb mudelprojektide koordineerimisega ning arendab BIM protsesse peatöövõtja vaatenurga alt.

MihkelKaesveld

Mihkel Kaesveld

Novarc Group AS
BIM valdkonna juht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, MSc ja Tallinna Tehnikakõrgkool

Mihkel töötab BIM valdkonna juhi ning koordinaatorina ettevõttes Novarc Group AS. Ehitusinseneri õpingud said alguse aastal 2010 Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning magistrikraad tehtud Tallinna Tehnikaülikoolis.

Esmane kokkupuude mudelprojekteerimisega pärineb Novarci (endise nimega EA Reng) konstruktsioonide osakonnast aastal 2013. Konstruktori ametis olles sai omandatud süvateadmised tööst peamiste erialaste BIM tarkvaradega.

Lisaks ettevõttesisesele arendustegevusele on teda viimastel aastatel kaasatud ka erinevatesse projektidesse BIM koordinaatorina.

SiimSaidla

Siim Saidla

PNL OÜ
Tallinna Tehnikakõrgkool, lektor

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, hoonete ehitus

Siim asus peale Tehnikakõrgkooli lõpetamist tööle projektibüroosse, kus ta töötas 5 aastat konstruktorina. Alates 2007 aastast on ta oma igapäevases töös kasutanud aktiivselt mudelprojekteerimistarkvarasid. 2012 aastal oli ta üks Gravicon EE OÜ kaasasutajaid.

Gravicon EE põhitegevuseks on infotehnoloogia rakendamise konsultatsioon ja ehitusprotsesside arendamine ehitussektoris.

Lisaks töötab Siim Tallinna Tehnikakõrgkoolis lektorina, õpetades ja konsulteerides ehitusinfomodelleerimisega seotud aineid.

SilverAder

Silver Ader

Riigi Kinnisvara AS
BIM projekti- ja innovatsiooni juht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, tööstus- ja tsiviilehitus, MSc

Silver on lõpetanud 2015. aastal TTÜ tööstus- ja tsiivilehitus eriala ning töötanud nii ehitusfirmas eelarvestajana kui ka projekteerimisbüroodes konstruktorina.

Viimased kolm aastat on olnud ametis Riigi Kinnisvara AS BIM projekti- ja innovatsiooni juhina.

Lisaks igapäevasele projektide BIM nõustamisele, ülevaatamisele ning tellija huvide esindamisele, on tänasel päeval fookuses ka teised ehitus- ja kinnivarasektoriga seotud innovatsiooni teemad.

YlariM

Ülari Mõttus

IC Project Management OÜ
juhatuse liige

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, majandusteadus

Ülari asus aastal 1998 tööle K-Projekt AS-i, on tegelenud ehituse ja ärikinnisvara konsultatsioonidega ning aastal 2008 alustas tööd Riigi Kinnisvara AS-is, kus tema üheks peamiseks tööülesandeks sai BIM-i arendamine.

Täna nõustab kinnisvara omanikke, arendajaid, projekteerijaid ja ehitajaid BIM-i juhtimisel.

UrmasA

Urmas Alber

Reminet OÜ
CIO

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, raadiotehnika ja marketingi instituut

Urmas on arendanud üle 15 aasta ettevõttes Reminet kinnisvara haldamiseks mõeldud tarkvara, kujundanud kinnisvarahalduse protseduure ja konsulteerinud haldajaid.

VaikoV

Vaiko Veeleid

Hades Geodeesia OÜ
juhatuse liige

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusgeodeesia

Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist.

Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

Koolitus on väljamüüdud! Registreeru soovi korral ootelehele!

Kursusel osalemise tasu on 1800 € +km inimese kohta.

Registreerumisega seotud küsimuste korral palun helistage 6 305 105 või kirjutage [email protected]

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
HendrikPark

Küsimused ja lisainfo

Hendrik Park
Usesoft AS
M: +372 58 163 712
[email protected]