Konto

BIM akadeemia 3. lend

1 800 + km

Kursuse eesmärgiks on anda terviklik nägemus mudelprojekteerimise erinevatest aspektidest. Koolitussarja aluseks on mudelprojekteerimise COBIM juhendmaterjal.

Lisainfo

Kursuse maht

Täiendõppe punktid

27,2 Inseneride Liidu poolt kinnitatud TP-d

Läbiviimise koht

Toimumise aeg

Päevakava

Palun märka!

Toote kirjeldus

Kursuse eesmärgiks on anda terviklik nägemus mudelprojekteerimise erinevatest aspektidest. Koolitussarja aluseks on mudelprojekteerimise juhendmaterjal, mis on 2012 aastal Soomes ilmunud juhendi COBIM 2012 tõlge. Juhendmaterjal on heaks lähtekohaks BIM tehnoloogia kasutusele võtmiseks, samas on vajalik konkreetsest ettevõtte eripärast lähtuvalt täpsustatud juhiste loomine. Koolitussari koosneb 7-st moodulist ja katab ära kõik juhendmaterjalis käsitletud teemad. Koolitussarja on sisuliselt kokku pannud juhendite tõlkimise töörühmas osalenud endine Riigikinnisvara AS BIM koordinaator Ülari Mõttus ja Tallinna Tehnikakõrgkooli dotsent Aivars Alt.

Vaata õppekava

Kursuse lõpetanu:
– omandab ülevaate Eestis kehtivast ehitise planeerimise ja ehitamise alasest seadusandlusest, ehitise kavandamisest ning lubade saamisest;
– omandab ülevaate mudelprojekteerimisele esitatavatest üldistest tingimustest ning ehitusinfomudelitele esitatavatest üldistest nõuetest;
– omandab teadmised olemasoleva olukorra (ehitise, maa-ala) mõõdistamisest ning selle esmase mudeli koostamisest;
– omandab teadmised arhitektuuri, konstruktsiooni ja tehnosüsteemide osast mudelprojekteerimises;
– omandab teadmised mudelipõhisest visualiseerimisest;
– omandab teadmised mudelite kvaliteedi kontrollist, esitatavatest nõuetest ning kvaliteedi tagamise reeglitest;
– omandab teadmised mudelitest saadavatest ja ehitajale vajalikest ehitise mahtudest;
– omandab teadmised mudelite baasil hoone hea kliima tagamisest;
– omandab teadmised kuidas toimuvad mudelite baasil energiasimulatsioonid;
– omandab teadmised mudelipõhisest projektijuhtimisest;
– omandab teadmised infomudelite kasutamisest ehitusjärelvalves;
– omandab teadmised infomudelite kasutamisest ehitusel ja hoone haldamisel.

Sihtrühm
Oodatud on ehituse projekti- ja objektijuhid, haldajad, kindlasti projekteerijad või projekteerimise projektijuhid ja ka arenduse projektijuhid. Sisuliselt kõik, kes ehitussektoriga kokku puutuvad. Kõik võiksid aru saada, kuidas protsess käib. Me ei õpeta antud akadeemias mitte projekteerimist vaid mudelite käsitlemist. Ootame inimesi, kes tahavad ehitise mudeliga midagi teha ja selle lõpuks enda kasuks pöörata.

Kursuse sisu
Koolitussarja aluseks on mudelprojekteerimise juhendmaterjal, mis on 2012 aastal Soomes ilmunud juhendi COBIM 2012 tõlge. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktikast arutelu vormis. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Kursusel läbitavad teemad:

1. moodul – Ehitise planeerimine, mudelprojekteerimine ja lähteolukorra mudeldamine – 6 ak tundi

Detailplaneeringuid, projekteerimine ja ehitus- ja kasutusloa taotlemine, üldiselt n.ö. kinnisvara vaatevinklist (1. teema).
Lektor: Marko Sula
Koolituse käigus omandatakse ülevaade Eestis kehtivast ehitise planeerimis- ja ehitamisalasest seadusandlusest, ehitise kavandamisest ning lubade saamisest. Märksõnad:
• Üld- ja detailplaneering
• Maasihtotstarbed
• Planeeringu ja projekti koostamine
• Ehitus- ja kasutusluba

Mudelprojekteerimise üldjuhendid (2.teema)
Lektor: Ülari Mõttus, Aivars Alt
Koolituse käigus omandatakse ülevaade mudelprojekteerimisele esitatavatest üldistest tingimustest ning ehitusinfomudelitele esitatavatest üldistest nõuetest. Märksõnad:
• Tehnilised üldnõuded infomudelile
• Infomudeli avaldamine – protsessid
• Infomudeli täpsus – LOD/LOI
• Ehitised, korrused ja jaotamine
• Infomudeli kaaskiri
• BIM-koordinaatori roll
• Mudelite ühildamine ja kontrollimine
• Hinnakalkulatsioon ja töömahtude loetelud Energiasimulatsioon ja elukaarekulude kalkulatsioon

Lähteolukorra modelleerimine (3.teema)
Lektor: Rait Leppik
Koolituse käigus omandatakse teadmine olemas oleva olukorra (ehitise, maa-ala) mõõdistamisest ning selle esmase mudeli koostamisest.
Märksõnad:
• Ehitusaluse maa-ala mudel ja selle osade modelleerimine
• Mõõdistusmudeli koostamine
• Ehitise osade modelleerimine
• Esimene tase: lasermõõdistamine ja olemasolevad joonised
• Teine tase: tahhümeetriline mõõdistamine
• Kolmas tase: mõõdistamine laserskaneerimise teel
• Lähteülesanne (mõõdistusjoonised, olemasolev hoone, ruumiprogramm, …)

2. moodul – Arhitektuuri ja konstruktsiooni mudeldamine ning visualiseerimine – 6 ak tundi

Arhitektuurne projekteerimine (1.teema)
Lektor: Meelis Vanker
Koolituse käigus omandatakse teadmised arhitektuuri osa mudelprojekteerimisest. Märksõnad:
• Koordinaadid ja ühikud
• Ehitised, korrused ja jaotamine
• Infomudeli detailsusaste
• Töö inventariseerimismudeliga
• Projekti kavandamine ja projekteerimise ettevalmistamine ja projekteerimistööde koordineerimine
• Alternatiivide projekteerimine
• Ruumiobjektide mudel
• Pindade ja mahtude määramine
• Eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt

Konstruktsioonide projekteerimine (2.teema)
Lektor: Siim Saidla
Koolituse käigus omandatakse teadmised konstruktsiooni osa mudelprojekteerimisest. Märksõnad:
• Modelleeritavad tarindid
• Ehitise osade ja korruste määratlused
• Avade projekteerimine
• Renoveerimisprojektide modelleerimine
• Eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt

Visualiseerimine (3.teema)
Lektor: Siim Saidla
Koolituse käigus omandatakse teadmisest mudelipõhisest visualiseerimisest. Märksõnad:
• Tehnilised- ja fotorealistlikud illustratsioonid
• Visualiseerimise kasutusvõimalused
• Projektipõhised visualiseerimiseesmärgid

3. moodul – Tehnosüsteemide mudeldamine – 4 ak tundi

Tehnosüsteemide projekteerimine
Lektor: Karli Aau
Koolituse käigus omandatakse teadmised tehnosüsteemide osa mudelprojekteerimisest. Märksõnad:
• Tehnosüsteemide projekteerimisstaadiumid
• Osasüsteemid
• Ruumivajadus, ruumid
• Modelleerimispõhimõtted põhiprojektistaadiumis

4. moodul – Kvaliteedi tagamine ja mahtude arvutamine – 4 ak tundi

Kvaliteedi tagamine (1.teema)
Lektor: Siim Saidla, Ülari Mõttus
Koolituse käigus omandatakse teadmised mudelite kvaliteedi kontrollist, esitatavatest nõuetest ning kvaliteedi tagamise reeglitest.
Märksõnad:
• Kvaliteedikontroll tellija projekteerija projektirühma seisukohalt
• Muudatuste juhtimine
• Vaheetapid ja nende sisu
• Kvaliteedikontrolli meetodid
• Kontrollitavad mudelid
• Koondmudel

Mahuarvutused (2.teema)
Lektor: Siim Saidla, Kaido Hanikat, Ülari Mõttus
Koolituse käigus omandatakse teadmised mudelitest saadavatest ja ehitajale vajalikest ehitise mahtudest.
Märksõnad:
• Infomudelite mahuarvutusepõhised nõuded
• Modelleerimise järjepidevus
• Mudeli täpsuse tase
• Ehitise osade ja tehnosüsteemide tähistamine
• Mahuarvutuse lähteandmed
• Mudelipõhised mahuarvutuse meetodid ja nende seostamine projekti haldus-,otsustus- ja modelleerimisstaadiumitega
• Mahuarvutuse põhimõisted
• Ruumipõhised mahuarvutused
• Ehitise osade esialgne mahuarvutus
• Täiendatud mahuarvutused
• Mahuarvutused ehitushankeks ja ehitustegevuseks

5. moodul – Hoone hea kliima tagamine mudelite abil – 4 ak tundi

Mudelite kasutamine tehnosüsteemide analüüsil (1.teema)
Lektor: Erkki Seinre
Koolituse käigus omandatakse teadmine mudelite baasil hoone hea kliima tagamisest.
Märksõnad:
• Tehnosüsteemide analüüsid
• Energiavajaduse ja sisekliima simulatsioonid
• Õhu ruumisisese liikumise ja temperatuurikihistumise analüüs
• Hoone elukaarekulude analüüs
• Keskkonnamõjude analüüs
• Tehnoloogia visualiseeringud
• Valgustustaseme arvutamine ja visualiseerimine
• Valgustuse simulatsioon
• Tehnosüsteemide analüüsid

Energia analüüsid (2.teema)
Lektor: Erkki Seinre
Koolituse käigus omandatakse teadmised kuidas toimuvad mudelite baasil energiasimulatsioonid.
Märksõnad:
• Energia-analüüsid hanke erinevates staadiumites
• Eskiis
• Eelprojekt
• Ehitusloa taotlemine
• Põhiprojekt
• Ehitamine
• Kasutuselevõtt ja garantiiaeg
• Kasutamine ja haldamine
• Infomudelid ja energia-analüüsi tarkvara

6. moodul – Mudelpõhine projektijuhtimine – 4 ak tundi

Mudelipõhise projekti juhtimine (1.teema)
Lektor: Kaido Hanikat, Ülari Mõttus
Märksõnad:
• Mudelipõhise hanke juhtimispõhimõtted ja juhtimisprotsess
• Modelleerimise arvestamine hanke juhtimisel
• Mudelipõhise projekti kavandamine, teostamine, järelevalve
• Mudelipõhise projekti ja valdkondade vastutavad isikud
• Modelleerimisprojekti juhtimisülesanded staadiumite kaupa
• Tasuvusuuring
• Projekteerimise ettevalmistus ja juhtimine
• Eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt
• Ehitusloatoimingute juhtimine
• Ehitushanke ettevalmistamine
• Ehitustööde juhtimine
• Kasutuselevõtt
• Garantiiaeg ja kasutamine

Infomudelite kasutamine ehitusjärelvalves (2.teema)
Lektor: Kaido Hanikat
Märksõnad:
• Infomudelite kasutamine suhtlemisel ametiasutustega
• Failide nimetamine ja infomudeli metaandmed
• Kinnistu andmed
• Asendiplaan ja planeeringute kaart
• Pinnase andmed
• Keskkonna andmed
• Võrgud ja liitumispunktid
• Ehitised ja konstruktsioonid
• Projekteerimise avakoosolek
• Etapidokumendid
• Mudeli kasutamine remondi- ja ümberehitustööde loataotlusena
• Mudelis sisalduvate ruumide ja ruumirühmade nimetamine
• Energiasimulatsioon ja elukaarekulude kalkulatsioon
• Ehitusloa infomudeli osad
• Kontrollprogramm ja ajagraafik
• Mudeli kasutamine kontrolldokumendi ja tööobjekti päevikuna
• Teostusmudelid

7. moodul – Infomudelite kasutamine ehitamisel ja haldamisel – 6 ak tundi

Infomudelite kasutamine ehitamisel (1.teema)
Lektor: Alan Väli
Märksõnad:
• Töövõtjate nõuded infomudelitele
• Infomudelite haldamine ehitusstaadiumis
• Infomudeli kasutusvõimalused ehitusstaadiumis
• Modelleerimisnõuded ehitusstaadiumis
• Ehitusgraafiku esitamine infomudelis
• Ehituskäigu kajastamine infomudelis
• Ehitusplatsi modelleerimine (ehitusplatsi plaan)
• Ehitusstaadiumi töökaitsemeetmete tagamine infomudeli abil
• Ehitusandmete kandmine teostusmudelitesse
• Pinnase- ja vundeerimistööde dokumenteerimine 3D-mudelina
• Hoone haldajale üleantavad andmed

Infomudelite kasutamine ehitise haldamisel (2.teema)
Lektor: Urmas Alber
Märksõnad:
• Infomudelite roll hoone ekspluatatsioonil ja haldamisel
• Kinnisvarahalduse abivahend
• Standardid
• Lähteülesanded
• Toetavad tarkvarad
• Töövõtja tooteinfo
• Haldustarkvara
• Ehituse teostusmudelid
• Inventariseerimismudel
• Haldusmudelite arhiveerimine ja andmete varundamine
• Energiamärgise ajakohastamine

Kokkuvõtteks mudelprojekteerimise üldjuhenditest (3.teema)
Lektor: Ülari Mõttus, Aivars Alt
Koolituse käigus käiakse läbi eelnevates moodulites käsitletud teemad, koondatakse peamised valupunktid ning arutletakse mudelite rakendatavusest reaalsetes projektides.

Ülari Mõttus
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, majandusteadus
Ülari asus aastal 1998 tööle K-Projekt AS-i, on tegelenud ehituse ja ärikinnisvara konsultatsioonidega ning aastal 2008 alustas tööd Riigi Kinnisvara AS-is kus üheks peamiseks tööülesandeks sai BIM-i arendamine. Täna nõustab kinnisvara omanikke, arendajaid, projekteerijaid ja ehitajaid BIM-i juhtimisel.

Aivars Alt
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, MSc ja TTK dotsent
Aivarsil on tehnikateaduste magister Tallinna Tehnikaülikoolist. Peale õpinguid töötas ta üheksa aastat betoonitöid teostavas ettevõttes. Sellest ajast alates on ta kasutanud 3D mudeleid oma igapäeva töös suhtlemaks klientide ja partneritega. Selleks kasutas ta peamiselt Autodeski tarkvarasid. 2009. aastal asus Aivars tööle Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõuna, kus ta võtab aktiivselt osa BIM arendusprojektidest ning korraldab BIMi tutvustavaid üritusi Eesti ehitussektoris tegutsevatele osapooltele. Tema peamised huvid seoses BIM-ga on seotud energia analüüside, laserskaneerimise ja arhitektuurse modelleerimisega. 2011. aastal asutas Aivars koos kolleegidega Eesti BIM Kompetentsi Keskuse.

Marko Sula
Haridus: Tehnikakõrgkool, arhitektuur ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, ärijuhtimise magister
Marko Sula omab kogemust kinnisvara valdkonnas järjepidevalt alates 2003. aastast ning on töötanud Rae Vallavalitsuses vallaarhitektina ning AS YIT Ehituse erinevate kinnisvara arenduste projekteerimise projektijuhina. Hetkel töötab Riigi Kinnisvara AS-is arenduse projektijuhina.
Hariduselt on arhitekt ja hiljem täiendanud end ärijuhtimise erialal ning omandanud selles magistrikraadi. Tegeleb igapäevaselt kinnisvara arenduseprojektide juhtimisega ja sellega seotud probleemide lahendamisega. Aastast 2004 on Eesti Planeerijate Ühingu liige.

Rait Leppik
Haridus: Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Maamõõdu eriala
Peale eriala omandamist siirdus ettevõttesse Geo S.T. OÜ alustades tööd praktikant- geodeedina ning täna täidab samas firmas tootmisjuhi kohustusi. 2006 aastal omandas geodeedi kutsetaseme III ja 2011 aastal taseme IV (EQF tase 6). Eesti Geodeetide Ühingu (EGÜ) liige aastast 2002.
Töökogemust 16 aastat, millest ca pool välisprojektides nii Soomes, Saksamaal kui Hiinas. Laserskaneerimise valdkonda veab ettevõttes aastast 2013.

Meelis Vanker
Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, arhitektuur
Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel). Meelis on ka Autodeski tarkvara ametlikult tunnustatud koolitaja.

Siim Saidla
Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, hooneteehitus
Siim asus peale Tehnikakõrgkooli lõpetamist tööle projektibüroosse, kus ta töötas 5 aastat konstruktorina. Alates 2007 aastast on ta oma igapäevases töös kasutanud aktiivselt mudelprojekteerimistarkvarasid. 2012 aastal oli ta üks Gravicon EE OÜ kaasasutajaid. Gravicon EE põhitegevuseks on infotehnoloogia rakendamise konsultatsioon ja ehitusprotsesside arendamine ehitussektoris. Lisaks töötab Siim Tallinna Tehnikakõrgkoolis lektorina, õpetades ja konsulteerides ehitusinfomodelleerimisega seotud aineid.

Karli Aau
Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakenduskõrgharidus ning Aalborgi Ülikool magistrikraad
Karlil on magistrikraad Taanist Aalborgi ülikoolist keskkonnatehnika valdkonnas. Esimene praktiline kogemus BIM valdkonnas on tal Eesti-Kanada firmast Ehvert Mission Critical, kus ta insenerina sai kogemusi kolmemõõtmelises keskkonnas tehnovõrkude projekteerimises kui ka mudeli ja ehitusplatsi vahelise info koordineerimises. Alates 2015 aastast on ta liitunud Novarc Group AS-ga, kus töötab insenerina ning osaleb firma BIM arendustegevuses. Tema peamine fookus on tehnosüsteemidel.

Kaido Hanikat
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, ehitusteaduskonna MSc
Kaido on TTÜ diplomeeritud ehitusinsener, alates 2003.a. omab kutset Volitatud ehitusinsener. Aastatel 1995 – 1997 töötanud ehituse peatöövõtufirmades hinnapakkumiste ja erinevate IT-arendustega seotud ametikohtadel. Alates 1997 töötanud ehitustellija-konsultandina ja omanikujärelevalvena. Alates 1999 aastast on Kaido Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) liige.

Alan Väli
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, MSc
Alan töötab mudelprojekteerimise spetsialistina ettevõttes AS Merko Ehitus Eesti. Ehitusinseneri hariduse omandas Tallinna Tehnikaülikoolis. On tegelenud teadustööga TTÜ-s, töötanud ehitusobjektil insenerina ning täna tegeleb mudelprojektide koordineerimisega ning BIM-i juurutamisega Merko Ehituses. Mudelprojektide tellimisel ning koordineerimisel lähtub just ehitaja huvist ning võimalikust kasust ehitusprotsessile ja objektimeeskonnale.

Erkki Seinre
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, MSc ja PhD
Erkkil on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist kütte- ja ventilatsiooni erialal ning doktorikraad rohehoonete valdkonnas. Energiatõhususe ja KVJ spetsialistina on ta konsultant ja koostab simulatsioone arhitektuuri- ja inseneribüroos ESPLAN ning lisaks tegeleb BREEAM konsultatsioonidega enda firmas BuildingLabel OÜ. Erkki on töötanud doktoriõpingute perioodil TTÜ õppejõuna.

Urmas Alber
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, raadiotehnika ja Marketingi Instituut, diploma
Urmas on üle 15 aasta ettevõttes Reminet arendanud kinnisvara haldamiseks mõeldud tarkvara, kujundanud kinnisvarahalduse protseduure ja konsulteerinud haldajaid.

Aitas aru saada BIMi olemusest nii oma tugevuste kui ka nõrkustega. Suurepärane, et lektoriteks olid praktiliste kogemustega, sh täna aktiivselt oma valdkonnas tegutsevad inimesed ja loomulikult nende avatus diskusioonile. Minu jaoks oli eriliseks lisaväärtuseks, et koolituse gruppi sattusid erineva taustaga inimesed (projekteerijad, ehitajad, tellijad, haldajad).
(Heigo Einblau, halduse ja arenduse projektijuht)

Antud koolitussari oli väga heaks teeviidaks BIM maailma – andis laiema tervikpildi ehitustegevuses kaasatud osapoolte veelgi tihenevast koostöövajadusest aga ka võimalikust platvormist selle saavutamiseks.
Hendrik Park, Eesti Maaülikooli tudeng ja KVL Ehitus OÜ, objektijuht

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Massive Presence Website