Konto

Mudelprojekteerimise komplektkursus infra suunal

2 000 + km

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks mudelpõhiseks taristu projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks.

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks mudelpõhiseks taristu projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks.

Kursuse esimene osa – Civil 3D baaskursus – õpetab koostama lähteandmetele tuginedes pinnamudelit, mida on võimalik hiljem kasutada samakõrgusjoonte, lõigete, kõrguste kuvamiseks või mahtude arvutamiseks.
Civil 3D baaskursuse õppekava

Kursuse teine osa – Civil 3D baaskursuse iseseisev töö – tegemist on iseseisva töö mooduliga, mille ülesanded sisaldavad Maa-ameti andmete kasutamist, andmete importi/eksporti ning maapinnamudeli koostamist ja erinevate toimingute sooritamist Civil 3D tarkvaras.
Civil 3D baaskursuse iseseisev töö

Kursuse kolmas osa – Autodesk Civil 3D modelleerimine teede projekterijale – annab teadmised tarkvara peamistest teede projekteerimiseks mõeldud funktsioonidest ja trassimudelite koostamise oskuse.
Autodesk Civil 3D modelleerimine teede projekterijale õppekava

Kursuse neljas osa – Mahuarvutused Civil 3D tarkvaraga – keskendub pinnamudeli mahuarvutustele.
Mahuarvutused Civil3D tarkvaras õppekava

Kursuse viies osa – InfraWorks baaskursus – Kursus õpetab Autodesk InfraWorks tarkvara abiga koondama CAD, BIM, GIS, punktipilvede ja ka erinevaid teisi andmeid, koostama loodud digiteisikus eskiislahendusi ja analüüsima lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda.
Vaata InfraWorks baaskursuse õppekava

Kursuse kuues osa – Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine – annab ülevaate ja praktilise kogemuse droonide ja 3D-laserskannerite abil “Reality Capture” ehk olemasoleva olukorra andmete kogumise võimalustest ja lahendustest, keskendudes seejuures eelkõige nende andmete tellija ja rakendaja poolsetele vajaminevatele teadmistele ja oskustele.
Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumise ja rakendamise kursuse õppekava

Kursuse seitsmes osa – Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamine – annab ülevaate tänastest parimatest praktikatest ehitusprojekti pilvepõhise koostöö korraldamisel, tutvustades Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tänaseid võimalusi.
Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamise kursuse õppekava

Kursuse lõpetanu:
• oskab koostada pinnamudeli erinevatele lähteandmetele tuginedes;
• oskab koostada pinnamudelist pikiprofiili ning sooritada mahuarvutusi;
• omab algteadmisi Civil 3D teede projekteerimiseks mõeldud funktsioonidest.
• oskab teostada pinnase mahuarvutusi mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali kuhja või kaeve arvutamine);
• oskab teostada pinnase mahuarvutused pikettide vahemikus;
• oskab kasutada projekteerija tehtud pinnamudeleid mahuarvutusteks;
• oskab koostada 3D mudeli/keskkonna erinevatele lähteandmetele tuginedes (CAD/GIS);
• oskab kasutada Eesti Maaameti avaandmeid lähteolukorra mudeli koostamiseks;
• oskab koostada esialgse eskiisi planeeritava ala või projekti kohta, lisades planeerivad teed, hooned, autod, haljastuse jne;
• oskab kasutada Autodesk ReCap tarkvara punktipilvede konverteerimiseks ja töötlemiseks;
• oskab tuua Civil 3D mudeleid loodud keskkonda ning tehtud mudeleid viia Civil 3D keskkonda;
• oskab teostada analüüse;
• oskab jagada InfraWorks keskkonna sisu (pildid, videod, mudelid);
• mõistab Reality Capture olemust ning pakutavaid võimalusi ja lahendusi;
• suudab droonide ja 3D- laserskännerite abil hankida infot õigel kujul ja detailsusega;
• oskab andmeid töödelda ning kasutada infosisust just hetkel endale olulisemat;
• rakendada kogutud infot projekteerimise abistamiseks;
• mõistab pilvepõhise koostöö korraldamise vajadust ja põhimõtteid;
• oskab pilvepõhise koostöö põhimõtteid rakendada oma tulevastes ehitusprojektides;
• orienteerub Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tarkvarades ning saab aru, kuidas ja miks antud tarkvarad koos töötavad ning kuidas sealt leida enda jaoks kasulikke töövooge;
• oskab kasutada Microsoft Teams (suhtlus- ja koostöökeskkond), Sharepoint (nn projektipank) ja Autodesk Collaborate (vahetu projekteerimise korraldus) tarkvaralahendusi.

Sihtrühm
Komplektkursus on mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada oskuseid BIM-tehnoloogia kasutamiseks taristu mudelpõhiseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks. Kursusele on oodatud projekteerijad, geodeedid, arhitektid ja kõik, kes puutuvad kokku või soovivad tegeleda maastikumudelitega, mahuarvutuste, lõigete ja/või pikiprofiilide koostamisega. Kursus eeldab baasteadmisi AutoCADist ning Revitist (Kursus – Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine).

Kursuse sisu
Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Kursusel läbitavad teemad:

Civil 3D baaskursuse programm

Sissejuhatus:
• AutoCAD Civil 3D (C3D) töökeskkond;
• Tarkvara võimaluste lühiülevaade ning tutvumine programmiga.
Punktid ja punktipilved:
• Punktid ja punkti failide kasutamine Civil 3D tarkvaras;
• Laserskanneeritud punktiandmete kasutamine.
Funktsioonid: Points, Point Clouds
Pinnamudel:
• Vaatleme erinevaid võimalusi kuidas koostada 3D pinnamudel;
• Väliandmetest või geoaluselt pinnamudeli tegemine;
• Pinnamudeli kasutamisvõimalused: samakõrgusjooned,- kõrgusarvude lisamine, erinevate analüüside koostamine;
• Mahuarvutused.
Funktsioon TIN surface, Quick profile
Telje, pikiprofiili ja ristlõigete koostamine:
• Telg ja piketaaz;
• Maapinna ja projekt pikiprofiil;
• Ristlõiked piki telge.
Funktsioonid Alignment, Profile view, profile, section view, sample lines.
Platsi ja tiigi planeerimine:
• Ehitusplatsi või parkla vertikaallahenduse planeerimine;
• Tiigi planeerimine.
Funktsioonid Grading, Feature lines.
3D koridor mudelite (Corridor) koostamine:
• Tee ja kraavi koridormudeli koostamine;
• Lihtsamate tüüpristlõigete loomine ja kasutamine;
• Mahuarvutused.
Funktsioonid Corridor, Assemblies, sample lines.
Valikulised lisapeatükid:
Vastavalt koolitusel osalejate soovile on võimalik läbida ka lisateemasid, seda juhul kui see teema on nö aktuaalne koolitusel osalejate jaoks.
Väliste andmebaaside kasutamine.
• Maa-ameti WMS- teenuse kasutamine
Andmete jagamine – datashortcuts.
• Civil 3D objektide jagamine meeskonnatöös või suuremahulistes projektides.
Torustiku projekteerimine:
• Torustiku projekteerimise põhitõed Civil 3D-s;
• Torude ja kaevude lisamine asendiplaanile ja pikiprofiile.

Civil 3D baaskursuse iseseiseva töö teemad

• Autodesk Civil 3D töökeskkond
• Töö erinevate andme/failiformaatidega
• Modelleerimine ja vaated
• Andmete jagamine

Mahuarvutused Civil3D tarkvaras

Sissejuhatus:
• Civil 3D (C3D) töökeskkond.
Algteadmised pinnamudeli koostamisest ja selle kasutamisest:
• Pinnamudeli koostamine geoaluselt;
• Pinnamudeli koostamine lihtsama platsi, parkla, kraavi/kaeviku jaoks.
Mahuarvustused:
• Pinnase mahuarvutused mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali kuhja või kaeve arvutamine);
• Pinnase mahuarvutused pikettide vahemikus;
• Kuidas kasutada projekteerija tehtud pinnamudeleid mahuarvutusteks (tee konstruktsiooni kihtide alusel mahud);
• Ristlõigete vormistamine, piki telge koos mahuarvutustabeliga.

InfraWorks baaskursus programm

Ülevaade ning keskkonnas projekti loomine ja info haldamine
• Sissejuhatav ülevaade;
• Mudeli koostamine;
– Koordinaatsüsteemi seadistamine
• Olulisemad töökäsud:
-Vaatepunktid (Bookmarks);
-Ettepanekud (Proposals);
-Mudeli piiride täpsustamine (Model Extend);
Lähteandmete koondamine
• Maa-ameti portaali andmete näitel lähteinfo kaasamine:
-Maamudel (DEM) – GEOTIFF;
-Ortofoto;
-Maa-ameti punktipilved;
-Hoonete ja kinnistu piirid SHP failist;
• ESRI ArcGIS Online andmete kasutamine;
Koostöö erinevate tarkvaradega
• Autodesk ReCap abil punktipilvede andmete kohandamisest.
• Koostöö Autodesk Civil3D tarkvaraga:
-Infraworks mudeli import Civil3D tarkvarasse;
-Autodesk Civil3D mudelite kasutamine InfraWorks keskkonnas;
-Andmete eksport DWG joonisest kasutades SDF/SHP failiformaate.
Eskiislahenduste koostamine
• Uue tee eskiislahenduse koostamine;
• Ristmike lisamine;
• Teede ristlõigete ja profiili töövahendi kasutamine;
• Erinevate 3D elementide/mudelite lisamine.
Analüüsid
• Pinnamudeli kõrgusanalüüsi koostamine;
• Erinevate sisse toodud andmete analüüsimine.
Jagamine
• Pildid, videod (Renderings)
• Mudel (Shared Views)

Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine

• 3D-laserskannerid ning punktipilved ja nende abil kogutud andmete töötlus ning rakendamine;
• droonid ja nende abil kogutud andmete töötlus ning rakendamine;
• punktipilved vs drooniga kogutavad 3D andmed.

Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamine

• Ülevaade ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korralduse tänastest põhimõtetest ja neid toetavatest lahendustest;
• Microsoft 365 ärikasutajatele mõeldud koostööd teostada võimaldavate lahenduse praktiline ülevaade. Põhjalikumalt seejuures keskendudes Teams ja Sharepoint toodetele;
• Autodesk Construction Cloud ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korraldamiseks mõeldud lahenduste praktiline ülevaade. Põhjalikumalt keskendudes Autodesk Docs ja Collaborate (Pro) lahendustele.

Ingmar Aija/Vaiko Veeleid/Hendrik Park

Civil 3D baaskursust / Mahuarvutused Civil 3D tarkvaraga / Infraworks baaskursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Ingmar Aija.
Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid. Loe intervjuud juhendajaga

Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumise ja rakendamise kursust juhendab Vaiko Veeleid. Vaiko Veeleid töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamise kursust juhendab Hendrik Park. Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, diplomeeritud ehitusinsener, MSc.
Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning on ka ühe ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte (Briden OÜ) kaasasutaja. Varasemalt on töötanud aga ka töödejuhataja-, objektijuhi- ning ka ehituse- ja projekteerimise projektijuhina. Samuti on olnud ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte build.works Technologies OÜ tootejuht.
Põhiliseks erialaseks huvialaks on tal ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused ning ta osaleb muuhulgas ka Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 (BIM rakendamine elukaarel) tegevustes.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Tutvu ka ettevõtte andmetöötlustingimustega.

OK