Konto

Tootedisaini digipädevuse komplektkursus Fusion 360 baasil

2 104 + km

Kursus annab vajalikud oskused toote disainimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja omandab tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Fusion 360 tarkvaraga. Koolitusel õpitakse, kuidas kasutada Autodesk Fusion 360 tarkvara detailidest ja koostudest parameetriliste mudelite projekteerimiseks ning jooniste vormistamiseks. Vaadeldakse Fusion 360 pilvelahenduse eeliseid koostöö seisukohalt lähtuvalt nii projekteerimismeeskonna siseselt kui ka klientidega suhtlemisel. Samuti antakse ülevaade tugevusarvutustest ja mudeli keerukamatest modelleerimisvahenditest ning CAM moodulist ja 3D printimisest.

Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursus annab vajalikud oskused toote disainimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja omandab tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Fusion 360 tarkvaraga. Koolitusel õpitakse, kuidas kasutada Autodesk Fusion 360 tarkvara detailidest ja koostudest parameetriliste mudelite projekteerimiseks ning jooniste vormistamiseks. Vaadeldakse Fusion 360 pilvelahenduse eeliseid koostöö seisukohalt lähtuvalt nii projekteerimismeeskonna siseselt kui ka klientidega suhtlemisel. Samuti antakse ülevaade tugevusarvutustest ja mudeli keerukamatest modelleerimisvahenditest ning CAM moodulist ja 3D printimisest.

Kursuse esimene osa – Fusion 360 baaskursus – annab tervikliku nägemuse toote disainimisest arvuti abil. Koolitusel õpitakse, kuidas kasutada Autodesk Fusion 360 tarkvara detailidest ja koostudest parameetriliste mudelite projekteerimiseks ning jooniste vormistamiseks. Vaadeldakse Fusion 360 pilvelahenduse eeliseid koostöö seisukohalt lähtuvalt nii projekteerimismeeskonna siseselt kui ka klientidega suhtlemisel.

Fusion 360 baaskursuse õppekava

Kursuse teise osa – Tugevusarvutused Fusion 360 tarkvaraga– eesmärgiks on anda põhjalikum ülevaade Autodesk Fusion 360 tugevusarvutuste moodulist. Autodesk Fusion 360 tugevusarvutuste mooduli kasutajaliides on üsna lihtne ja praktiline. Pilve keskkonnas arvutamine annab olulise arvuti ressurssi kasutamise eelise. Ühtlasi tuletame meelde mõned lõplike elementide meetodil tugevusarvutuste seisukohast olulised baasteadmised.

Tugevusarvutused Fusion 360 tarkvaraga õppekava

Kursuse kolmanda osa – Modelleerimise erikursus Fusion 360 tarkvaraga – eesmärgiks on anda ülevaade keerukamatest Fusion 360 modelleerimise vahenditest.

Modelleerimise erikursus Fusion 360 tarkvaraga õppekava

Kursuse neljandas osas – CAM töötoas – tehakse praktiliste näidetena läbi CAM-s freesimise, puurimise, treimise ning detailide paketi laserlõikuseks ettevalmistamine. CAM tarkvara kasutatakse arvprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinkidele kiiremaks ja mugavamaks programmeerimiseks. Detaili 3-mõõtmelisele CAD mudelile valitud tööradade abil genereeritakse tööpingile vajalik G-kood detaili valmistamiseks.

CAM töötoa õppekava

Kursuse viienda osa – 3D-printimise töötuba – eesmärk on anda ülevaade 3D printimise ajaloost, kasutusvaldkondadest, erinevatest 3D printeritest ning filamentidest ja nende kasutusvõimalustest. Kursusel saab ülevaate 3D mudelite kasutusvaldkondadest, 3D printimise tarkvaradest ning prinditud detailide järeltöötluse võimalustest.

3D-printimise töötoa õppekava

Kursuse lõpetanu:
• oskab kasutada Autodesk Fusion 360 kasutajaliidest ja pilvelahendust;
• oskab erineval moel modelleerida geomeetrilisi objekte ja 3-mõõtmelisi detaile;
• oskab luua koostusid;
• oskab genereerida mudelitest joonisele vaateid ja need mõõtmestada;
• oskab teha tootest „renderdatud” pilte;
• teab FEM arvutusmudelite koostamise põhialuseid;
• teab, kuidas valida arvutusmeetodeid;
• oskab tugevusarvutused ette valmistada;
• oskab genereerida lõplikest elementidest koosneva võrgu (Mesh);
• teab arvutustulemuste analüüsimise vahendeid;
• oskab arvutustulemustest luua raporti;
• tunneb erinevaid keerulise kujuga detailide modelleerimise vahendeid;
• oskab kasutada splain-e (vabakujulised kõverad);
• oskab kasutada tahke keha (solid) modelleerimise vahendeid;
• oskab kasutada pindmodelleerimise (surface) vahendeid;
• oskab kasutada painutamise teel detailide modelleerimise vahendeid;
• oskab kasutada põhilisi T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga mudelite loomise võimalusi;
• oskab pildi järgi modelleerida;
• teab koostu modellerimise erijuhtumeid (nt kinemaatiline analüüs);
• oskab detaili ettevalmistada 3D printimiseks (luua STL faili).
• teab, mis on arvprogrammjuhtimisega tööpingid;
• teab CAM tarkvara üldiseid põhimõtteid;
• teab peamisi töötlemismeetodeid (freesimine, treimine, puurimine, laser/ plasma/ vesilõikus) ja nende valiku aluseid;
• teab, millised on tehnoloogia ettevalmistuse etapid CAM mooduliga;
• teab tööradade seadistamisega seotud olulisemaid parameetreid;
• oskab määrata detailile või detailide paketile tooriku;
• oskab orienteerida ruumis tööriista koordinaatteljestikku;
• oskab valida CAM moodulis tööradasid;
• oskab simuleerida tööradasid;
• oskab valida Post protsessori ja genereerida G-koodi tööpingile.
• teab lühidalt 3D printimise ajalugu;
• teab, kus, kui palju ja mis valdkondades 3D printimist kasutatakse;
• teab, kuidas 3D printer töötab ja millest koosneb;
• teab, kuidas eristada kallimaid ja odavamaid 3D printereid;
• teab 3D printimise ohutusnõudeid ja oskab vastavalt käituda;
• teab, millised on erinevad filamendid ja kuidas neid kasutada;
• teab, kust on võimalik leida juba olemasolevaid 3D mudeleid ja mis tingimustel tohib neid kasutada;
• teab peamisi 3D printerite programmeerimise tarkvarasid (cura, simplify3D jne);
• oskab 3D mudelit printimiseks ette valmistada;
• oskab kasutada 3D printimise tarkvara Ultimaker Cura;
• oskab printerit printimiseks ette valmistada;
• oskab ja teab 3D prinditud detailide põhilisi järeltöötlemise võimalusi.

Sihtrühm
Komplektkursus on eelkõige mõeldud tootmisettevõtetes ning inseneribüroodes projekteerimisega ja tootearendusega ja disainiga seotud töötajatele. Samuti muu inseneritöö või disainiga kokkupuutuvatele või sellest huvituvatele inimestele.

Kursuse sisu
Osalejad saavad kaasa koolitusmaterjali, mis võimaldab iseseisvat tööd ja täidab mingil määral õpiku funktsioone. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Kursusel läbitavad teemad:

Fusion 360 baaskursuse programm

•Parameetrilise 3D CAD põhiteadmised;
•Autodesk Fusion 360 kasutajaliides;
•Projektidega töötamine pilvekeskkonnas;
•Detailide modelleerimise vahendid:
-Sketchi tööriistad (joone tüübid, parameetrilised mõõdud ja piirangud);
-Tahke keha (solid) modelleerimise vahendeid;
-Painutamise teel detailide modelleerimise vahendeid;
•Koostude modelleerimine (sh parameetrilised ja kinemaatilised seosed);
•Standardsete detailide lisamine koostu;
•Joonise vormistamine (vaated ja mõõtmestamine);
•Tootest “renderdatud” piltide loomine;
•Ettevalmistused 3D printimiseks.

Tugevusarvutused Fusion 360 tarkvaraga programm

•CAD tarkvaras lõplike elementide meetodil arvutuste põhialused
•Arvutusmudelite koostamise põhimõtted
•Arvutusmeetodi valik ja seaded
•Lõplikest elementidest koosneva võrgu (Mesh) loomine
•Lineaarne staatiline arvutus
•Konstruktsiooni optimeerimine
•Tulemuste analüüsimine
•Raportite koostamine

Modelleerimise erikursus Fusion 360 tarkvaraga programm

•Geomeetriliste objektide ja 3-mõõtmeliste detailide modelleerimine;
•Erinevad keerulise kujuga detailide modelleerimise vahendid;
•Splainid (vabakujulised kõverad);
•Tahke keha (solid) modelleerimine;
•Pindmodelleerimine (surface);
•Painutamise teel detailide modelleerimine;
•T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga mudelite loomine;
•Pildi järgi modelleerimine;
•Koostu modelllerimise erijuhtumid (nt kinemaatiline analüüs);
•Detaili ettevalmistamine 3D printimiseks (STL fail).

CAM töötoa programm

•Lühiülevaade CAM-st ja CNC pinkidest;
•Fusion 360 kasutajaliides;
•Tooriku ja koordinaatteljestiku määramine;
•Töötlemismeetod (freesimine, treimine, puurimine, laser/ plasma/ vesilõikus);
•Tööriista valik;
•Töörajad ja nendega seotud põhiparameetrid;
•Tööradade simulatsioon;
•G-koodi genereerimine tööpingile (Post Process).

3D printimise töötoa programm

•3D printimise ajalugu;
•3D printimise tehnoloogia;
•3D printeri tööpõhimõtted;
•3D printerite tutvustus;
•Printimismaterjalid ehk filament;
•Tasuta 3D detailide allatõmbamine internetist;
•3D printimiseks vajaminevad programmid;
•3D CADist 3D-printimiseni;
•Ultimaker Cura seadistamisest;
•Printeri ettevalmistamine printimiseks;
•Printimise praktiseerimine;
•Kuidas tuleb käituda printimise ajal;
•Mida teha kui detail on prinditud;
•3D-prinditud detaili edasine töötlemine.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Instruktorid

Tõnis Ots

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor / DoWisely OÜ, konsultant

Haridus: Tõnis on erialalt diplomeritud mehaanikainsener. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Tõnis omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Tema parimad teadmised on Autodeski mehaanika tarkvaradest Inventor, Vault, Autocad ja Fusion 360.

Sulle võib meeldida ka…