Konto

BIM kasutajad 2015

BIM tehnoloogia kogub Eestis toetust

Vaata 2015. aasta uuringu kokkuvõtet.

Projekteerimistarkvara ja BIM tehnoloogia kasutuse uuring viidi Eestis läbi veebiuuringuna ET Infokeskuse ja Usesofti poolt 2015. aasta detsembris. Uuringus osales 297 ettevõtet Majandustegevuse registris (MTR) ehitusliku projekteerimise tegevusalana märkinud ligi 2800-st ettevõttest. Uuringus osalenud ettevõtetest enamus (85%) ka tegeleb ehitusliku projekteerimisega. Vastanutest enamik (68%) on 1-2 projekteerijaga ettevõtted ja neist omakorda enamik 1 projekteerijaga ettevõtted. 52% vastanutest olid juhid, ettevõtjad või omanikud, 28% projekteerijad, arhitektid või insenerid ning 8% olid arhitektid ja insenerid, kes on osaliselt ka juhi rollis.

AutoCAD LT on endiselt levinuim tarkvara, aga AutoCAD täisversiooni populaarsus kasvab

Enamik vastanud projekteerimisega tegelevatest ettevõtetest kasutab projekteerimistarkvara (86%), projekteerimisega hetkel mittetegelevatest ettevõtetest kasutab projekteerimistarkvara 20%. Peamiseks kasutatavaks tarkvaraks (30%) on jätkuvalt Autodeski toode AutoCAD LT, mis on mõeldud 2D jooniste tegemiseks. Ruumilist projekteerimist võimaldava AutoCAD täisversiooni osakaal on aga suurenemas, sel aastal märkis kõige rohkem vastajaid (22%) seda oma teise peamise töövahendina.

51% BIM teadlikest juba kasutab või planeerib BIM tehnoloogia järgmise 5 aasta jooksul kasutusele võtta

Kokkupuudet BIM tehnoloogiaga omab vastanute enamus (77%), olles sellest teadlik või seda kasutades. BIM kogemusega vastajatega protsent on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ning napp enamik BIM tehnoloogiaga kokkupuudet omavatest vastajatest (51%) juba kasutab või planeerib BIM tehnoloogia järgmise 5 aasta jooksul kasutusele võtta. Üldiselt ollakse hoiakute ja takistuste osas võrreldes eelmiste aastatega muutunud optimistlikumaks. Takistusena tajutakse pigem teadmiste/oskuste nappust ning detailide rohkust/suurt infomahtu, vähem aga juhendite ja standardite puudust. Endiselt esineb erinevusi BIM kasutajate ja mittekasutajate hoiakutes ning takistuste tajumises. Suuremad erinevused ilmnevad suhtumises tarkvarasse, tulevikku ning ehitusfirmade ootustesse ning infomahu/detailiderohkuse ja partnerist tekkiva sõltuvuse tajumisel takistusena. Samuti ei taju BIM kasutajad enam juhendite/standardite puudust takistusena.

Enim kasutatakse BIM tehnoloogiat vigade leidmisel ja automaatsete väljavõtete tegemisel

Erinevalt eelmistest aastatest, rakendab enamik BIM kasutajatest (64%) mudelit vigade leidmisel ja automaatsete väljavõtete tegemisel, aga jätkuvalt ka visualiseerimisel. BIM objektid tehakse kasutajate poolt kõige rohkem ise (35%) ja järjest enam vastanuid on neid valmis tasuta jagama. BIM kasutajatest 73% on mudelit jaganud ja 72% on valmis seda jagama nii ettevõtte sees kui tellijaga. Ehkki enamus BIM kasutajatest väljastab BIM mudeleid partneritele/tellijatele tarkvaraüleses formaadis nt IFC/gbXML, on oluline märkida, et palju väljastatakse mudeleid ka 2D jooniste ja pdf-failidena. Suurem osa BIM kasutajatest uuendab BIM mudeleid peale mingi etapi lõppemist ning kokkulepetena on levinud COBIM ja RKAS juhendid. BIM kasutajatest 82% on huvitatud BIM alasest koostööst ja 64% BIM teenustest, aga uute ametikohtade järele on BIM-i rakendamisel olnud väike vajadus.